Navigacija

Arhitektonska praksa

Sadržaj predmeta 

Stručna praksa traje 15 (petnaest) radnih dana. Studenti se pozivaju da stručnu praksu obave bilo kada u toku studija, formalno radom u domaćoj firmi ili tokom razmjene ili stručnog boravka u inostranstvu posredstvom neke od studentskih organizacija. Studenti koji praksu obavljaju u inostranstvu se trebaju javiti odgovornoj osobi kako bi dobili uputstva za pravilno dokumentovanje izvođenja prakse.

Da bi se stručna praksa koja se izvodi u BiH pravilno evidentirala u studenskoj službi, potrebno je u kabinet 6 u Kampusu predati sljedeće dokumente:

  1. ugovor - 3 primjerka, potpisana od strane studenta i potpisana i ovjerena od strane firme u kojoj se izvodi praksa (po jedan primjerak za Fakultet, firmu i studenta);
  1. dnevnik stručne prakse - jedan primjerak, sa podacima o studentu (ime, prezime, broj indeksa, studijski program, podaci o firmi, ...), potpisan i ovjeren od strane firme. Obavezno koristiti obrazac dnevnika priložen na sajtu Fakulteta.

Napomene:

- ugovore i dnevnik prakse štampati dvostrano!

- poželjno predati u plastičnoj košuljici (ne koričiti u spiralu niti u fasciklu!)

- sve informacije i predaja dokumenta u terminu konsultacija ili uz prethodnu najavu na e-mail.

ognjen.sukalo@aggf.unibl.org