Navigacija

MGDKN3 - Katastar nepokretnosti 3

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Geodezija
Naziv Katastar nepokretnosti 3
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ECTS bodova
MGDKN3 obavezan 1 3P + 3V 7.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vježbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Nema. - -
Ciljevi izučavanja predmeta
Unapređenje teorijskih i praktičnih znanja stečenih na prethodnom Prvom ciklusu iz oblasti katastra nepokretnosti i vodova.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Korišćenje stečenih unapređenih teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti katastra nepokretnosti i vodova.
Sadržaj predmeta
Nacionalni propisi o državnom premjeru i katastru nepokretnosti i vodova. Planiranje i programiranje radova premjera i osnivanja i obnove katastra nepokretnosti i vodova. Srednjoročni program i godišnji planovi. Državni model podataka katastra nepokretnosti i državni model podataka katastra vodova. Model podataka upravljanja nepokretnostima - ISO19152. Standardi usluga za katastarske agencije i ostale aktere. Organizacija katastarske službe. Korisnici katastarskih podataka. Cijene katastarskih usluga i izdavanje podataka. Državni informacioni sistem katastra nepokretnosti i vodova. Informacioni sistem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Upravljanje nepokretnostima. Uprava na nepokretnostima i principi upravljanja. Sistemi uprave na nepokretnostima. Izgradnja kapaciteta za upravljanje nepokretnostima. Razvojni trendovi i glavni principi uprave na nepokretnostima. Politika uprave na nepokretnostima. Evaluacija sistema uprave na nepokretnostima. ISO standardi u oblasti katastra. Višedimenzionalni katastar. Primjer izrade 3D katastra. Višedimenzionalni katastar. Adresni registar i registar prostornih jedinica. Međunarodne katastarske organizacije. Zemljišna knjiga i katastar zemljišta.
Metode izvođenja nastave
Nastava se odvija kroz predavanja na kojima se studenti upoznaju sa teorijskim osnovama a na vježbama se izrađuje elaborat.
Literatura
  1. Macanović, D.: Katastar nepokretnosti – optimalni model registra nepokretnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2019.
  2. Miladinović, M.: Katastar nepokretnosti, Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Banja Luka, 2013.
  3. Macanović, D.: Katastar nepokretnosti i potrebe za komasacijom, Tehnika, Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, 2019.
  4. Macanović, D. i Đurić, M.: Od nastanka katastra u Bosni i Hercegovini do katastra nepokretnosti kao registra nepokretnosti i stvarnih prava na njima, VI Hrvatski kongres o katastru, Zagreb, 2018.
  5. Macanović, D.: Elementi ocjene stanja katastarskog sistema u Republici Srpskoj, međunarodna naučno-stručna konferencija Savremena teorija i praksa u graditeljstvu, Banja Luka, 2016.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Provjera znanja: ocjenjuje se aktivnost na predavanjima i vježbama (5 bodova), izrađeni elaborat (samostalnost u izradi, forma i sadržina (15 bodova)), brani elaborata po fazama izrade (ukupno 30 bodova) i završni usmeni ispit (50 bodova).
Posebna naznaka
--