Navigacija

OGD09FG - Fizička geodezija

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Geodezija
Naziv Fizička geodezija
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ECTS bodova
OGD09FG obavezan 6 2P + 1V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vježbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Matematika za geodete i Geodetska astronomija. Za pohađanje nastave odslušani predmeti, za polaganje završnog ispita nema.
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznavanje studenata sa teorijskim i praktičnim aspektima fizičke geodezije, problemima graničnih vrijednosti teorije potencijala Zemljine teže i matematičkim modelima koji se koriste pri određivanju referentnih geodetskih površi.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Studenta treba da je osposobljen da: 1) opiše i objasni uticaj polja Zemljine teže i njegov značaj pri modelovanju referentnih geodetskih površi, 2) definiše i koristi različite sisteme visina, 3) modeluje i primjenjuje parametre datumske transformacije, 4) modeluje gravitacioni uticaj masa reljefa Zemljine kore, 5) vlada osnovama teorije Molodenskog, 6) obrazuje i primjenjuje model kolokacije pri prognoziranju/predikciji funkcionala poremećajnog (anomalijskog) potencijala polja Zemljine teže i sl.
Sadržaj predmeta
Predavanje. Uvod. Gravitaciona sila. Potencijal gravitacione sile. Sferno harmonijski razvoj potencijala gravitacione sile. Problemi graničnih vrijednosti teorije potencijala gravitacione sile. Laplasova i Puasonova diferencijalna jednačina. Zemljina teža. Potencijal teže Zemlje. Teža tzv. Normalne Zemlje i normalni potencijal. Sferno harmonijski razvoj normalnog potencijala. Anomalijski potencijal. Funkcionali anomalijskog potencijala. Integralne formule Stouksa i Vening Majnesa. Svođenje/redukcija ubrzanja Zemljine teže. Teorija Molodenskog. Statističke metode u fizičkoj geodeziji. Vježbe. Sistemi visina. Određivanje potencijala tijela pravilnog geometrijskog oblika ujednačene/homogene gustine. Transformacija koordinata (prirodne, geodetske, geocentrične, sferne). Svođenje/redukcija ubrzanja Zemljine teže Određivanje visina (undulacija) geoida primjenom jednačine Stouksa. Astrogeodetsko određivanje geoida.
Metode izvođenja nastave
Nastava se izvodi kroz predavanja. Predavanja su praćena vježbama odgovarajućih sadržaja.
Literatura
  1. Heiskanen Weiko, H. Moritz: Fizička geodezija, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu,2000.
  2. P. Vaniček, E. Krakivsky: Geodezija, koncepti, Savez geodeta Srbije, 2005.
  3. H. Moritz: Advanced Phisical Geodesy, Karlsruhe, Wichmann; Tunbridge, Eng.: Abacus Press, 1980.
  4. W. Torge: Geodesy, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 2001.
  5. Višnjić, I. R., Digitalni model reljefa - primjena kod određivanja geoida gravimetrijskom metodom, magistarska teza, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1999.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Praćenje nastave, prisutnost nastavi Aktivnost u nastavi, Elaborat vježbi Kolokvijum 1 Kolokvijum 2 Teorijski kolokvijum Usmeni dio ispita
Posebna naznaka
Nema.