Навигација

ОА07АК3 - Архитектонске конструкције 3

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивАрхитектонске конструкције 3
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОА07АК3обавезан32П + 3В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Услов за пoхађање предмета су: положене Архитектонске конструкције 1, одслушане Архитектонске конструкције 2 (мин. 80% присуства настави) и остварен праг на вјежбама из Архитектонских конструкција 2.Студент мора имати остварен праг од мин. 25,5 бодова из графичких радова на вјежбама из Архитектонских конструкција 2, у које је укључено и присуство студента (мин. 80%).
Циљеви изучавања предмета
Циљ предмета је да се студенти упознају са савременим принципима и методама пројектовања материјализације архитектонских објеката са армирано бетонском носећом конструкцијом. Анализирају се компоненте и подсистеми материјализације монолитних, полупрефабрикованих и префабрикованих објеката и разматрају различите могућности материјализације фасада у погледу врсте материјала и технике градње.
Исходи учења (стечена знања)
Потребно је да студенти прије доласка на вјежбе упознају проблематику која се третира на вјежбама и то кроз присуство на предавањима и проучавање препоручене литературе. Студенти ће након завршетка овог предмета бити у могућности да без примјене статичког прорачуна, апроксативним прорачунима, испројектују ливене (монолитне), полупрефабриковане и префабриковане армирано-бетонске системе. Примјењујући претходно стечена знања детаља конструктивних елемената на првој години (АК 1 и АК 2), студент ће на овом предмету, пројектовати конструктивне и архитектонске основе, пресјеке, изгледе и карактеристичне техничке детаље заданих стамбених зграда или административних зграда, тржних центара или робних кућа, зграда које захтијевају и веће конструктивне распоне (веће од 6 m) и различите могућности материјализације фасада, него што је изучавано и пројектовано на првој години.
Садржај предмета
Уводно предавање, АБ зграде ливене на лицу мјеста – масивни и скелетни склопови; АБ скелетне зграде – типови међуспратних таваница, плочасте АБ таванице; Ребрасте АБ таванице; АБ вертикални конструктивни елементи – стубови и зидови; Укрућење објекта – пријем хоризонталних сила; Дилатације; Фундирање скелетних зграда; Типови плитког и дубоког фундирања; Материјализација фасада скелетних зграда – функционални, технички, обликовни захтјеви; Типови ношених фасада; Облагање фасада фасадном опеком, каменом, керамиком, итд.; Материјализација кровова АБ зграда; Основе индустријализоване градње. АБ префабриковани склопови – типови; Скелетни АБ префабриковани склопови; Панелни АБ префабриковани склопови; Класификација панела; Планови монтаже, врсте мрежа, шифрирање елемената; Префабриковане АБ фасаде; Полупрефабриковане фасаде; Префабриковане степенице; Ћелијски системи
Методе извођења наставе
Предавања, интерактивна настава и вјежбе - израда графичких радова, консултације. Учење и самостална израда графичких радова.
Литература
  1. Ивковић, В., Вишеспратне скелетне зграде – конструктивни склопови и елементи, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд, 1974.
  2. Крстић, А. и Б. Жегарац, Принципи и технике облагања фасадних зидова армирано бетонских скелетних зграда, скрипта, Архитектонски факултет Универзитета у Београду
  3. Крстић, А., Разноврсност материјализације архитектонских структура, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд, 2003.
  4. Крстић, А., Основе материјализације савремених индустријализованих објеката, треће допуњено издање, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд, 2000.
  5. Ивковић, В., Основи префабрикованих зграда – конструктивни склопови – елементи – материјали, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд, 1977.
Облици провјере знања и оцјењивање
Два самостална графичка рада, укључујући и активност на настави, оцјењују се укупно са максимално 50 поена (максимално 25 поена за сваки графички рад). Испит оцјењује се са максимално 50 поена. Пролазна оцјена се добија ако се кумулативно сакупи највише 51 поена. Присуство настави најмање 80%, урађени и оцијењени графички радови (укупно 2 графичка рада са макс. 50 бодова), кумулативно оцијењени са минимум 51 % од макс. броја бодова (тј. 25,5 бодова из 2 графичка рада). Студент који неоправдано изостане са наставе више од 20% и који не освоји на вјежбама мин. 25,5 бодова, за стицање права полагања испита, мора обновити слушање предмета.
Посебна назнака
Вјежбе се одвијају по групама. Прије почетка сваких вјежби студентима се доставља детаљно разрађен програм за сваки графички рад, садржај графичког рада, те услови и рокови за пријем графичких радова.