Навигација

Услови уписа

Кандидати који су завршили четворогодишње основне академске студије или послиједипломске академске студије - мастер студије или ако су завршили петогодишње студије по старом програму на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету или Машинском факулету Универзитета у Бањој Луци, имају право уписа на послиједипломске - мастер студије Студијског програма Енергетске ефикасности у зградарству, на основу јавног конкурса.

Рангирање пријављених кандидата вршиће се на основу исказаних резулата на завршеним наведеним студијама (просјечне оцјене свих предмета и појединих предмета у зависности од студијског програма, као и дужини студирања).

Формула која ће се користити при рангирању кандидата је:  гдје је:

UBB – укупан број бодова,

PO – просјечна оцјена током студија,

OP – оцјена појединог предмета која се узима у обзир,

p – број предмета која се узимају у обзир.

При рангирању кандидата укупан број бодова ће се добити тако што ће се сабрати просјечна оцјена током четворогодишњег/петогодишњег студија и збир оцјена појединих предмета који се узимају у обзир подијељен бројем предмета, па се помножи бројем пет (5).

Ако два или више кандидата имају исти број бодова предност има(ју) кандидат(и) који је/су краће студирали.

Неопходан услов за упис и квалитетно праћење наставе на Другом циклусу академских студија Студијског програма Енергетске ефикасности у зградарству, поред показаних резултата на Првом циклусу студија, јесте и добро познавање страног језика (енглески, њемачки, руски, француски и сл.).