Навигација

ОГК07ДАК - Динамичка анализа конструкција

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивДинамичка анализа конструкција
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОГК07ДАКобавезан82П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Статика конструкција 2Услов за сллушање су испуњене предисптине обавезе. Услов за полагање је положен испит.
Циљеви изучавања предмета
Омогућити разумијевање теоријских основа и елемената практичне примјене динамичке анализе конструкција у прорачуну линијских система. Развити креативност и способност за самостално формулисање и рјешавање инжењерских проблема.
Исходи учења (стечена знања)
Студент зна, вјешт је и компетентан је да анализира и рјешава проблеме динамике грађевинских конструкција.
Садржај предмета
Увод. Осцилације континуалних система. Динамички модели и моделирање. Дискретни системи. Вибрације система са једним степеном слободе: слободне вибрације и принудне, са пригушењем и без. Резонантно и антирезонантно стање. Вибрације система са коначним бројем степени слободе: слободне вибрације и принудне вибрације. Хармонијске осцилације. Апериодичке осцилације. Ортогоналност природних облика вибрација. Модална суперпозиција. Примјена метода коначних елемената. Сеизмички утицаји на грађевинске објекте. Метод еквивалентног статичког оптерећења. Основе експерименталне динамичке анализе. Уређаји за мјерење и анализу динамичких параметара.
Методе извођења наставе
Интерактивна предавања и вјежбе са израдом индивидуалних годишњих задатака Консултације.
Литература
  1. Б. Ћорић, С. Ранковић: Динамика конструкција, Грађевинска књига, Београд
  2. С. Брчић: Динамика дискретних система, Студентски културни цетар, Београд, 1998
Облици провјере знања и оцјењивање
Обавезна је самостална израда и одбрана 2 годишња задатка током семестра. Посљедњи рок за одбрану годишњих задатака је почетак сљедећег семестра. Студенти који не положе колоквијуме током семестра, поправне колоквијуме полажу у терминима редовних испитних рокова.
Посебна назнака
-