Навигација

ОГК07ДАК - Динамичка анализа конструкција

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивДинамичка анализа конструкција
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОГК07ДАКобавезан82П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вјежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Статика конструкција 2Услов за слушање су испуњене предисптине обавезе. Услов за полагање је положен испит.
  Циљеви изучавања предмета
  Омогућити разумијевање теоријских основа и елемената практичне примјене динамичке анализе конструкција у прорачуну линијских система. Развити креативност и способност за самостално формулисање и рјешавање инжењерских проблема.
  Исходи учења (стечена знања)
  Студент зна, вјешт је и компетентан је да анализира и рјешава проблеме динамике грађевинских конструкција.
  Садржај предмета
  Увод. Основни појмови. Инерција. Мод осциловања. Континуални системи. Диференцијална једначина кретања греде. Рјешавање диференцијалне једначине кретања греде. Фреквенција и облик осциловања. Системи са једним степеном слободе кретања. Слободне и принудне осцилације. Пригушене и непригушене осцилације. Дискусија рјешења диференцијалне једначине пригушеног слободног кретања система са једним степеном слободе. Слободне вибрације система са више степени слободе кретања. Метод флексибилности -поступак са инерцијалним силама. Принудне вибрације система са више степени слободе кретања. Примјена метода коначних елемената у динамици конструкција. Конзистентна матрица маса. Модална суперпозиција. Основни појмови сеизмике. Стохастичко оптерећење. Метод еквивалентног статичког оптерећења. Прорачун ортогоналних рамовских конструкција на дејство земљотреса.
  Методе извођења наставе
  Интерактивна предавања и вјежбе са израдом индивидуалних годишњих задатака Консултације.
  Литература
  1. Б. Ћорић, С. Ранковић: Динамика конструкција, Грађевинска књига, Београд
  2. С. Брчић: Динамика дискретних система, Студентски културни цетар, Београд, 1998
  3. R. W. Clough, J. Penzien Dynamics of Structures, Berkeley, 2006
  4. Edward L. Wilson , Three-Dimensional Static and Dynamic Analysis of Structures, Berekely, 2002
  Облици провјере знања и оцјењивање
  Обавезна је самостална израда и одбрана 2 годишња задатка током семестра. Посљедњи рок за одбрану годишњих задатака је почетак сљедећег семестра. Студенти који не положе колоквијуме током семестра, поправне колоквијуме полажу у терминима редовних испитних рокова.
  Посебна назнака
  -