Навигација

ОА19ОАКМ - Основе архитектонских конструкција и материјализације

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивОснове архитектонских конструкција и материјализације
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОА19ОАКМобавезан12П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
--
Циљеви изучавања предмета
Основни циљ предмета је упознавање студената с основном терминологијом, принципима и елементима конструисања и материјализације зграда мањег габарита и распона (≤6 m). Прецизније, циљ предмета је изучавање конструкција које су једноставне, лако разумљиве и могу се почетницима емпиријски објаснити без примјене статичког прорачуна којег студенти још не познају.
Исходи учења (стечена знања)
Студент стиче основна теоретска знања која му помажу да разумије логику масивних зиданих зграда, скелетних и панелних дрвених зграда и челичних скелетних зграда, начина њиховог конструисања и материјализације, принципе и ограничења. Студенти ће осим спознаје како треба правилно графички и технички представити цртеже, разумјети значај и распоред слојева конструкције и њихове материјализације кроз постојеће и нове зграде (утицај развоја технологија градње, материјала и правилника), на детаљима основих, једноставних вертикалних и хоризонталних конструктивних елемента (зидови, стубови, греде, међуспратне таванице, раван кров). Студенти ће стећи способност да над својим идејним рјешењем пројектног задатка у Студију 2 упоређују конструктивне системе и примјене адекватан конструктивни систем и материјализацију.
Садржај предмета
Елементи зграде – терминологија, конструктивни склопови, материјализација (зграде конструктивног растера ≤6m); Упознавање са основним принципима и ограничењама у начину извођења (извођење на лицу мјеста, полупрефабриковано и префабриковано грађење); Упознавање са материјализацијом једноставних конструктивних система од камена, опеке, бетонских блокова, армираног бетона, челика и дрвета; Основе масивних, скелетних, панелних и комбинованих конструктивних система; Ископи за темеље и класификација темеља према конструкцији и материјализацији зграде; Хидроизоловање зграда од воде и влаге; Топлотно изоловање зграда од спољашњих утицаја; Класификација зидова према функцији и конструктивним захтјевима и материјализацији; Класификација међуспратних конструкција – конструкција и материјализација; Класификација кровних конструкција равног крова према материјализацији конструкције са разрјешавањем одводњавање равног крова.
Методе извођења наставе
Предавања, интерактивна настава и вјежбе ‐ израда графичких радова, консултације. Учење и самостална израда графичких радова.
Литература
  1. Трбојевић, Р., Архитектонске конструкције: Масивни конструктивни склоп, Орион арт, Београд, 2001.
  2. Гајић, Д., Окиљ У., Пеулић С., Основе архитектонских конструкција и материјализације, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука, 2021.
  3. Јахић, Е., Архитектонске конструкције: Принципи,системи и материјали, аутор, Тузла, 2012.
  4. Ивковић, В., Дрвене зграде, скрипта, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд, 1998.
  5. Харт, Хан и Зонтаг, Атлас челичних конструкција,Грађевинска књига, Београд, 1991
Облици провјере знања и оцјењивање
‐ 5 самосталних графичких радова, укључујући и активност на настави, оцјењују се са максимално 50 бодова (максимално 10 бодова за сваки графички рад); ‐ Испит се оцјењује са максимално 50 бодова; ‐ Пролазна оцјена се добија ако се кумулативно сакупи 51 бод ‐ присуство настави најмање 80% (24 часа предавања и 24 часа вјежби), графички радови са прагом од 25,5 бодова из 5 графичких радова (51 % од укупно 50 бодова) и испит са прагом од 25,5 бодова (51% од укупно 50 бодова); ‐ Студент који неоправдано изостане са наставе више од 20% (више од 6 часова предавања и 6 часова вјежби) и који не освоји на вјежбама минимално 25,5 бодова, мора обновити слушање предмета.
Посебна назнака
Вјежбе се одвијају по групама. Прије почетка сваких вјежби студентима се доставља детаљно разрађен програм за сваки графички рад, садржај графичког рада, те услови и рокови за пријем графичких радова.