Навигација

ОА19МУА1 - Математика у архитектури 1

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивМатематика у архитектури 1
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОА19МУА1обавезан11П + 2В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
нема
Циљеви изучавања предмета
Упознавање студената са примјеном геометрије у архитектури, те савладавање елемената линеарне алгебре и аналитичке геометрије ради њихове примјене у стручним предметима. Повезивање знања из наставног плана са нацртном геометријом.
Исходи учења (стечена знања)
Упознавање и разумијевање основних геометријских појмова и њихових међусобних односа; Стицање основних математичких знања из линеарне алгебре неопходних за савладавање неких стручних предмета; Акценат је стављен на геометрију у равни и простору, те примјену геометрије у архитектури.
Садржај предмета
Математика у архитектури, значај и примјена; Еуклидска раванска и просторна геометрија: тачка, права, раван, геометријска тијела, правилни полиедри; Криве другог реда: кружница, елипса, парабола, хипербола; Основе линеарне алгебре: системи линеарних једначина, матрице, детерминанте; Векторски простори; Простори слободних вектора; Скаларни, векторски и мјешовити производ вектора; Аналитичка геометрија у простору; Површи другог реда са примјеном у архитектури.
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе, консултације, самосталан, рад.
Литература
  1. Сњежана Максимовић, Сандра Косић-Јеремић, Небојша Ђурић: Линеарна алгебра и аналитичка геометрија за студенте техничких факултета, Универзитет у Бањој Луци, Бања Лука, 2018.
  2. Р. Краварушић, М.Мијатовић : Математика - Збирка задатака, Економски факултет, Бања Лука, 2002.
  3. П.Миличић, М.Ушћумлић: Збирка задатака из више математике 1, Научна књига, Београд, 1999.
Облици провјере знања и оцјењивање
Колоквијуми, писмени и усмени испит, активност на часу
Посебна назнака
нема