Навигација

ОАИ07УП - Управљање пројектима

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектонско инжењерство
НазивУправљање пројектима
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОАИ07УПизборни81П + 3В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
НемаНема
Циљеви изучавања предмета
Основни циљ студијског премета је постизање компетенција, знања и вештина из области управљања инвестиционим пројектима. Студенти се упознају са свим фазама у реализације са становишта инвеститора и извођача радова и проценама током реализације појединих фаза, посебно са становишта трошкова. Студенти су оспособљени за самосталну примену приступа у управљању временом, трошковима и обимом посла у фази грађења, за квалитетно оперативно планирање, ефикасну контролу, динамичко сагледавање и оцену продуктивности.
Исходи учења (стечена знања)
По завршетку теоријског и практичног дела, студенти су оспособљени за самостално одлучивање током управљања пројектом у свим фазама реализације пројекта. Студенти стечена знања директно примењују у инжењерској пракси.
Садржај предмета
Инвестициони пројекат, сложеност, специфични проблеми,учесници; Фазе у реализацији пројекта са становишта инвеститора – приступ W. Hughes-a; Прединвестиционе студије; Улога консултанта; Стандарди PMI (Project Management Institute); Фазе реализације инвестиционих пројеката са становишта извођача; Организационе структуре на реализацији инвестиционих пројеката; Фаза и формирања понуде; Упит и понуда, принципи формирања понуде и процедура; Технологија процене трошкова; Принципи процене трошкова; Избор и примена модела трошкова; Пробабилистичке симулације и анализа ризика; Фаза уговарања, Типови уговорних стратегија, Типови уговора у односу на избор кључних односа на пројекту; FIDIC – општи услови међународног удружења консултаната; Фаза израде пројектне документације и припрема посла; Управљање документацијом током реализације пројекта и администрација уговора;Софтверски пакети за управљање пројектима; Међународни систем мерења радова компатибилан са условима FIDIC-а (Principles of Measurement International – POMI); Фаза наплате извршеног посла - Наплата радова по условима FIDIC-а, Покретање и реализација одштетних захтева; Концесије по BOT моделу.
Методе извођења наставе
Предавања и вежбе.
Литература
  1. Б. Ивковић, Ж.Поповић: Управљање пројектима у грађевинарству, Грађевинска књига, Београд , 2005.
  2. Горан Ћировић: Управљање инвестицијама, V издање, Висока грађевинско-геодетска школа у Београду, 2014.
  3. Горан Ћировић, Славка Лазић-Војиновић: Управљање квалитетом у грађевинарству, III издање, Висока грађевинско-геодетска школа у Београду, 2007, 164. стр
  4. Горан Ћировић, Љубо Марковић, Управљање људским ресурсима у грађевинарству, Висока грађевинско-геодетска школа у Београду, 2011, 152. стр
  5. Project Management Institute (PMI), “A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK guide)”
Облици провјере знања и оцјењивање
Студенти су обавезни да присуствују настави, да ураде и одбране семинарски рад (елабората) и положе завршни испит.
Посебна назнака
.