Навигација

ГП - Геотехнички пројекат

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивГеотехнички пројекат
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ГПизборни23П + 2В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
--
Циљеви изучавања предмета
Стицање знања и вјештина за интегрално геотехничко пројектовање геотехничких конструкција.
Исходи учења (стечена знања)
Дефинисање геотехничког проблема, планирање геотехничких истражних радова,анализа и интерпретација геотехничких истражних радова,одређиваење карактеристичног геотехничког модела темељног тла,одабир релевантних параметара за прорачун на основу истражних радова,одабир одговарајућег пројектног рјешења за задати проблем,анализа и оцјена добивених резултата нумеричким моделирањем,оцјена и верификација одабраног рјешења за гранична стања носивости и употребљивости,одабир технологије извођења за одабрано пројектно рјешење, израда комплетног пројекта(технички опис,технички услови извођења,прорачуни,цртежи,предмјер и предрачун радова) одабраног пројектног рјешења.
Садржај предмета
Општи принцпи и специфичности геотехничког и грађевинског пројектовања. Приказ опште регулативе и општих поставки Еврокода 7- Геотехника (поступци пројектовања и доказивања носивости механчке отпорности и стабилности. Еврокод 7- Геотехника (гранична стања, геотехнички подаци). Еврокод 7- Геотехника (карактеристичне геотехничке конструкције). Еврокод 7- Геотехника (сеизмичко геотехничко инжењерство). Управљање квалитетом и осигурање квалитета у реализацији геотехничких грађевина. Програмирање лабораторијских и теренских истражних радова за типичне случајеве. Приказ истражних радова,геотехнички модели темељног тла, избор геотехничких мјеродавних параметара. Варијантна техничка рјешења, избор материјала и технологија извођења. Приказ сложених геотехничких конструкција. Расправа о пројектима.
Методе извођења наставе
Аудиторна предавања и практичне вјежбе. Израда годишњих задатака уз консултације са сарадником. Рад у лабораторији и на терену.
Литература
  1. . Еврокод 7 – Геотехника
  2. Tomlison,M.J.:Foundation Design and Construction, Longam Scientific and Technical,Harlow,1995
  3. Bowlwe,J.E.: Foundation Analysis and Design, McGraw Hill,NY,1982.
  4. Geotechnical Engineering Handbook Vol 1 -3,Ed. U.Smolzyck,Ernst & sohn Verlag, Berlin 2002.
  5. Technical Engineering andDesign Guides adapted from the US Army Corps of Enineers,ASCE
Облици провјере знања и оцјењивање
Самостални годишњи задатак се брани током семестра у терминима предавања, вјежби или консултација. Услов за излазак на колоквиј је одбрањен годишњи задатак са њему припадајућим дијелом градива. Студенти који не положе колоквије током семестра, полажу интегрални дио испита, бодован збирним бројем бодова оба колоквија. Свака од провјера се сматра успјешном уколико студент оствари минимално 51 % бодова предвиђених за провјеру знања. У табели испод се дају проценти који се могу освојити за поједине активности и провјере знања.
Посебна назнака
Услов за излазак на испит је урађен и одбрањен годишњии задатак. Уколико студент оствари више од 3 изостанка, обавезан је да поново упише предмет.