Навигација

БКИО - Бетонске конструкције инжењерских објеката

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивБетонске конструкције инжењерских објеката
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
БКИОизборни23П + 2В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
--
Циљеви изучавања предмета
Оспособљавање студената за рад на пројектовању, извођењу и одржавању бетонских конструкција инжењерских објеката различите намјене.
Исходи учења (стечена знања)
Познавање система конструкција и њихових својстава у циљу оптималне примјене при пројектовању бетонских конструкција различитих инжењерских објеката.
Садржај предмета
Специфичности пројектовања и конструисања инжењерских објеката. Класификације инжењерских објеката. Правоугаони и кружни резервоари и водоторњеви (намена, класификација, технолошки аспекти, фундирање, прорачун, конструисање и обликовање детаља, извођење). Цеви (намјена, класификација, захтјеви функционалности и трајности, примјена код регионалних водовода и канализационих колектора, прорачун, детаљи и извођење). Силоси и бункери (намјена, технолошки аспекти, оптерећења од ускладиштеног материјала, фундирање, прорачун, конструисање и обликовање детаља и извођење). Расхладни торњеви (намјена, технолошки аспекти, прорачун, конструисање и обликовање детаља, фундирање и извођење). Стубови далековода (класификација, анализа, конструисање и специфичности фундирања). Димњаци (намјена, типови, анализа за дејство ветра и сеизмичке силе, обликовање детаља, фундирање и извођење). Антенски и ТВ торњеви (намјена, функционални захтјеви, дејства и утицаји деформације конструкције, прорачун, детаљи, фундирање и извођење). Склоништа (намјена, функционални захтеви, оптерећења и дејства, прорачун, детаљи и извођење). Потпорни зидови и дијафрагме (намјена, типови, оптерећења и дејства, прорачун, детаљи и извођење).
Методе извођења наставе
Аудиторна предавања, практичне вјежбе, други облици наставе и консултације. Израда семестралних и практичних задатака из предметне области уз консултације са сарадником или сарадницима на часу. Самостални рад студента, уз повремене консултације са наставником или сарадником, које нису у термину вјежбања.
Литература
  1. 1. Радосављевић, Ж., Бајић, Д., Армирани бетон 3, Грађевинска књига, Београд, 1988
  2. 2. Томичић, И., Бетонске конструкције, Школска књига, Загреб, 1996.
  3. 3. Приручник за примену ПБАБ87, Југословенско друштво за испитивање и истраживање материјала и конструкција, Савез друштава грађевинских конструктера Југославије, Београд, 1989
  4. 4. Ј.Радић и сурадници, Бетонске конструкције- Приручник, Андрис 2006
  5. 5. Ј.Радић и сурадници, Бетонске конструкције- Примјери, Андрис 2006.
Облици провјере знања и оцјењивање
Услов за добијање потписа је израђен семестрални задатак. Провјере знања се врше у писменом и усменом облику. Писмене провјере се врше преко 2 колоквијума која се одржавају у току семестра (средином и на крају), а усмена провјера знања се обавља након успјешног полагања претходно наведених програмом предвиђених обавеза.Уколико студент не положи један од колоквијума током семестра мора да полаже интегрално оба колоквијума у терминима редовних испитних рокова. Све провјере знања се сматрају положеним уколико кандидат заслужи 51% или више од програмом предвиђених бодова за поједину провјеру знања.
Посебна назнака
Предмет је изборни и предаје се само на Конструктивном усмјерењу. Наставне јединице које студент слуша и полаже се формирају у складу са потребним компетенцијама уписаног усмјерења