Навигација

ОГ07СК2 - Статика конструкција 2

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивСтатика конструкција 2
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОГ07СК2обавезан5, 62П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Статика конструкција 1Услов за слушање предмета су испуњене предиситне обавезе. Услов за приступ завршном испиту је положен испит.
Циљеви изучавања предмета
Омогућити разумијевање теоријских основа и елемената практичне примјене метода теорије конструкција у прорачуну раванских линијских система. Развити креативност и способност за самостално формулисање и рјешавање инжењерских проблема.
Исходи учења (стечена знања)
Студент зна, вјешт је и компетентан је да анализира и рјешава комплексне задатке механике деформалбилног тијела као и сложене системе линијских носача.
Садржај предмета
Дијаграми помјерања статички одређених гредних носача. Дијаграми помјерања чворова решеткастих носача.Теореме о узајамности. Метода сила. Одређивање генералисаног помјерања статички неодређеног носача. Условне једначине методе сила - принцип виртуелних сила. Условне једначине методе сила - минимум потенцијалне енергије. Кинематички неодређени системи. Приближна метода деформације. Условне једначине приближне методе деформације. Тачна метода деформације. Матрица крутости штапа типа ''k'. Штап типа ''g'. Условне једначине тачне методе деформације. Симетрични носачи. Гранични услови по силама и помјерањима у оси симетрије. Штап типа ''с'. Штап у оси симетрије. Утицај покретног оптерећења
Методе извођења наставе
Интерактивна предавања и вјежбе са израдом индивидуалних годишњих задатака Консултације.
Литература
  1. Г.Раденковић, Статика линијских носача у равни, Грађевински факултет, Београд, 2007
  2. С. Ранковић, Збирка задатака из теорије конструкција, Грађевинска књига, Београд
Облици провјере знања и оцјењивање
Обавезна је самостална израда и одбрана 2 годишња задатка током семестра. Посљедњи рок за одбрану годишњих задатака је почетак сљедећег семестра. Студенти који не положе колоквијуме током семестра, поправне колоквијуме полажу у терминима редовних испитних рокова.
Посебна назнака
-