Навигација

ОГД07ФГ - Физичка геодезија

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивФизичка геодезија
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОГД07ФГобавезан63П + 1В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вјежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Математика за геодете и Геодетска астрономија.За похађање наставе одслушани предмети, за полагање завршног испита нема.
  Циљеви изучавања предмета
  Упознавање студената са теоријским и практичним аспектима физичке геодезије, проблемима граничних вриједности теорије потенцијала Земљине теже и математичким моделима који се користе при одређивању референтних геодетских површи.
  Исходи учења (стечена знања)
  Студента треба да је оспособљен да: 1) опише и објасни утицај поља Земљине теже и његов значај при моделовању референтних геодетских површи, 2) дефинише и користи различите системе висина, 3) моделује и примјењује параметре датумске трансформације, 4) моделује гравитациони утицај маса рељефа Земљине коре, 5) влада основама теорије Молоденског, 6) образује и примјењује модел колокације при прогнозирању/предикцији функционала поремећајног (аномалијског) потенцијала поља Земљине теже и сл.
  Садржај предмета
  Предавање. Увод. Гравитациона сила. Потенцијал гравитационе силе. Сферно хармонијски развој потенцијала гравитационе силе. Проблеми граничних вриједности теорије потенцијала гравитационе силе. Лапласова и Пуасонова диференцијална једначина. Земљина тежа. Потенцијал теже Земље. Тежа тзв. Нормалне Земље и нормални потенцијал. Сферно хармонијски развој нормалног потенцијала. Аномалијски потенцијал. Функционали аномалијског потенцијала. Интегралне формуле Стоукса и Венинг Мајнеса. Свођење/редукција убрзања Земљине теже. Теорија Молоденског. Статистичке методе у физичкој геодезији. Вјежбе. Системи висина. Одређивање потенцијала тијела правилног геометријског облика уједначене/хомогене густине. Трансформација координата (природне, геодетске, геоцентричне, сферне). Свођење/редукција убрзања Земљине теже Одређивање висина (ундулација) геоида примјеном једначине Стоукса. Астрогеодетско одређивање геоида.
  Методе извођења наставе
  Настава се изводи кроз предавања. Предавања су праћена вјежбама одговарајућих садржаја.
  Литература
  1. Heiskanen Weiko, H. Moritz: Физичка геодезија, Грађевински факултет Универзитета у Београду,2000.
  2. P. Vaniček, E. Krakivsky: Геодезија, концепти, Савез геодета Србије, 2005.
  3. H. Moritz: Advanced Phisical Geodesy, Karlsruhe, Wichmann; Tunbridge, Eng.: Abacus Press, 1980.
  4. W. Torge: Geodesy, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 2001.
  5. Вишњић, И. Р., Дигитални модел рељефа - примјена код одређивања геоида гравиметријском методом, магистарска теза, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд, 1999.
  Облици провјере знања и оцјењивање
  Праћење наставе, присутност настави Активност у настави, Елаборат вјежби Колоквијум 1 Колоквијум 2 Теоријски колоквијум Усмени дио испита
  Посебна назнака
  Нема.