Навигација

ОГД07ТГ - Теоријска геодезија

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивТеоријска геодезија
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОГД07ТГобавезан62П + 0В3.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Математика за геодете и Геодетска астрономија.За похађање наставе одслушани предмети, за полагање завршног испита нема.
  Циљеви изучавања предмета
  Упознавање студената са основама теоријске геодезије.
  Исходи учења (стечена знања)
  Студенти су упознати са: основама кретања тела Земље, Земљином структуром и атмосфером, референтним небеским и терестричким геодетским системима, утицајем поља Земљине теже и геодетским моделима тела Земље, системима висина, геометријом обртног (нивоског) елипсоида, математичким моделима који се користе при дефинисању и креирању референтних геодетских мрежа и референтних геодетских површи.
  Садржај предмета
  Предавања. Увод. Величина и облик Земље. Кретање тела Земље. Физичка површ Земље. Ротациони, нивоски елипсоид. Геодетске координате. Координатни системи. Трансформација координата.  Редукција резултата геодетских одређивања на елипсоид. Полупречници кривина. Дужина лука меридијана. Дужина лука паралеле. Двојни нормални пресеци. Геодетска линија. Особине геодетске линије на елипсоиду. Први главни геодетски задатак. Други главни геодетски задатак. Геодетски датум. Датумска трансформација. Моделирање параметара трансформације.
  Методе извођења наставе
  Настава се изводи кроз предавања (презентације на рачунару) током којих се студенти упознају са теоријским основама геодезије.
  Литература
  1. Vaniček P., Krakivsky E., Геодезија, концепти, Савез геодета Србије, 2005.
  2. Heiskanen Weiko H. Moritz, Физичка геодезија, Грађевински факултет Универзитета у Београду.
  3. Torge W., Gravimetry, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1989.
  4. Torge W., Geodesy, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 2001.
  5. Одаловић О., Физичка геодезија, Грађрвински факултет Универзитета у Београду.
  Облици провјере знања и оцјењивање
  Похађање наставе Колоквијуми Усмени испт
  Посебна назнака
  Нема.