Навигација

ОА07И1 - Инсталације 1

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивИнсталације 1
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОА07И1обавезан41П + 2В3.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
--
Циљеви изучавања предмета
Упознавање студената са савременим инсталационим системима у објектима, међусобној координацији и потребном простору у оквиру објекта. Посебна оријентација предмета је детаљно оспособљавање студената за пројектовање инсталација водовода, фекалне и атмосферске канализације у објектима различите намјене
Исходи учења (стечена знања)
Познавање примјене и пројектовања инсталација водовода и канализације у изградњи архитектонских објекат корисно је за савладавање градива из других грађевинских дисциплина, те за израду семинарских и завршних радова. Стечена знања примјенљива су за рјешавање практичних (стручних) проблема.
Садржај предмета
Уводни дио (задатак предмета, начин рада, литература, остало). Однос инсталационих мрежа са елементима архитектонских објеката. Санитарни уређаји и врсте, намјена и положај у објекту, те повезаност са инсталационим мрежама. Канализациона мрежа / фекална и атмосферска /, врсте цијевног материјала.Правила пројектовања, методологија приказа пројекта, прорачуни и предмјер и предрачун канализационих инсталациј Водоводна инсталација / хладна и топла вода/, врсте цијевног материјала. Димензионисање, правила пројектовања водоводне инсталације. Методологија приказа пројектне документације, прорачуни и предмјер предрачун водоводних инсталација.
Методе извођења наставе
Предавања и вјежбе. На вјежбама се прати укљученост и активност студената кроз континуирану израду семестралног задатка. Квалитет наставе у цијелости провјерава се анкетирањем студената.
Литература
  1. М. Радоњић: Водовод и канализација, Грађевинска књига, Београд.
  2. К.Мартинковић; Припрема и реализација архитектонских објеката, књига 1.и2., Изградња, Београд, 1994.
  3. Б.Благојевић: Кућне инсталације, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1996.
  4. Техничар 5, Научна књига, Београд, 1995.
Облици провјере знања и оцјењивање
Обавезна је самостална израда и одбрана семестралног задатка. Студенти који не положе колоквије током семестра, поправне колоквије полажу у терминима редовних испитних рокова. Похађање наставе - 5 поена Колоквијум 1 - 20 поена Колоквијум 2 - 20 поена Графички рад - 35 поена Завршни испит - 20 поена
Посебна назнака
-