Навигација

УИП - Управљање инвестиционим пројектима

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивУправљање инвестиционим пројектима
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
УИПизборни23П + 2В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вјежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  НемаНема
  Циљеви изучавања предмета
  Циљ предмета је да грађевински инжењери овладају процедурама за ефикасно управљање инвестиционим пројектима. Курс треба да омогући да се управљање инвестицијама проучи са више аспеката: техничко-технолошког, правног, економског.
  Исходи учења (стечена знања)
  Познавање управљања инвестиционим пројектима. Студент ће се оспособити да управља инвестиционим пројектима и користи уговорну документацију FIDIC-a.
  Садржај предмета
  Финансијски аспект управљања инвестицијом. Финансијски, правни и технички аспект. Инвестициони пројекти. Вредност грађевинског објекта. Инвестиције. Бизнис план. Претходна студија оправданости и студија оправданости. Финансијски показатељи инвестирања. Студија изводљивости. Компензовање инвестираних средтсва површином објекта. Уговорна документација за привођење локације намени. Регулатива која се односи на финансије у грађевинарству. Процедура реализације објеката према Закону о планирању и изградњи. Плански документи. Закон о облигационим односима. Посебне узансе о грађењу. Закон о јавним набавкама. Закон о порезу на додату вредност. FIDIC. Форме уговора. Структура управљања инвестицијама. Информациони систем. Анализа изводљивости и динамика реализације инвестиције.
  Методе извођења наставе
  Предавања, аудиторна и рачунска вјежбања, консултације, израда и одбрана самосталног семинарског рада.
  Литература
  1. Ћировић, Г., Луковић, О.: "Финансијско пословање и инвестиције у грађевинарству", V издање, Виисока грађевинско-геодетска школа у Београду, Београд, 2005., 408 стр.
  2. Ћировић, Г.; "Управљање инвестицијамавина", IV издање Висока грађевинско-геодетска школа у Београду, Београд, 2009.
  3. Малешевић, Е., Малешевић, Ђ.: “Управљање инвестицијама“, Грађевински факултет у Суботици, Суботица, 2003., 144 стр.
  Облици провјере знања и оцјењивање
  Студенти су обавезни да присуствују настави и да ураде и одбране семинарски рад (елаборат) и положе завршни испит.
  Посебна назнака
  .