Навигација

УГТП - Управљање грађењем и тендерске процедуре

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивУправљање грађењем и тендерске процедуре
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
УГТПизборни23П + 2В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вјежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  НемаНема
  Циљеви изучавања предмета
  Циљ предмета је да инжењери овладају процедурама управљањем пројектима. Курс треба да омогући да се управљање пројектима, и то управљање временом, трошковима, квалитетом, комуникацијама, ризиком и снабдевањем проучи са аспекта инвеститора, извођача и заинтересованих страна.
  Исходи учења (стечена знања)
  Познавање управљања пројектима и процедура реализације објеката. Студент ће се оспособити да управља уговарањем извођења грађевинских радова и користи тендерске процедуре и уговорну документацију FIDIC-a.
  Садржај предмета
  Појам управљања пројектима. Управљање пројектима према PMI. (Project Management Institute). Фазе и животни циклус пројекта. Процедура реализације објеката. Изградња објеката. Уговор о изградњи и опремању објеката. Начини уговарања у нашој пракси. Начини уговарања у светској пракси. Основне одредбе уговора. Градилишна документација. Финансијске гаранције. Гарантни рокови. Управљање уговарањем извођења грађевинских радова. Избор извођача. Избор извођача радова према закону о јавним набавкама, критеријуми за избор најповољнијег понуђача. Тендерске процедуре и уговорна документација FIDIC-a. Савремене методе и технике управљања пројектима. WBS (Work Breakdown Structure) техника. OBS (Organization Breakdown Structure). RBS (Resource Breakdown Structure) техника. Софтверски пакети за управљање пројектима. Маркетинг у грађевинарству. Управљање променама. Побољшање модела. SWOT анализа.
  Методе извођења наставе
  Предавања, аудиторна и рачунска вежбања, консултације, израда и одбрана самосталног семинарског рада (елабората).
  Литература
  1. Project Management Institute (PMI), “A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK guide)”
  2. Управљање пројектима према Калифорнијском саобраћајном удружењу (CALTRANS)
  3. Услови уговарања према FIDIC-u
  4. Закон о облигационим односима - одредбе које се односе на грађевинарство
  Облици провјере знања и оцјењивање
  Студенти су обавезни да присуствују настави и да ураде и одбране семинарски рад (елаборат) и положе завршни испит.
  Посебна назнака
  .