Навигација

СТГ - Специјалне технологије грађења

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивСпецијалне технологије грађења
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
СТГизборни23П + 2В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вјежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  НемаНема
  Циљеви изучавања предмета
  Упознавање студената са специјалним технологијама извођења грађевинских радова које су засноване на савременим материјалима и опреми, могу се применити на великом броју пројеката и рационална су алтернатива класичним технологијама грађења. Обучавање студената за обликовање алтернативних метода грађења на основи технолошких сличности и разлика расположивих ресурса, као и стварање услова за лакше препознавање и усвајање технологија које се убрзано развијају.
  Исходи учења (стечена знања)
  Усвајање знања у области специјалних технологија грађења и организационо-техничких услова који су потребни да се реализују грађевински радови на изради специјалних конструкција. Обучавање за сагледавање њихових најважнијих технолошких карактеристика и примену на пројектима.
  Садржај предмета
  Теоријска настава: Упознавање студената са методом префабрикације. Карактеристике и циљеви индустријализације грађења. Карактеристике метода префабрикације. Технички систем за префабрикацију носача. Технолошки процеси и технолошке карактеристике бетонских носача. Постројења за термичку обраду бетона. Методе монтажни радова и монтажни системи. Принципи пројектовања монтажних објеката и монтажног грађења. Методе извођења монтажних радова. Монтажни системи у високоградњи. Технолошки процес монтаже. Машине, помоћна средства и уређаји за монтажу конструкцијских елемената. Технологије бетонских радова у специјалним условима. Утицај климатских карактеристика на рад. Рад у условима ниских и високих температура. Специјалне технологије уграђивања бетона. Упознавање студената са специјалним оплатама у високоградњи, тунелоградњи, хидротехници и мостоградњи. Практична настава: Практична настава се реализује кроз комбиновање анализа и приказивања технолошких процеса са упознавањем практичних проблема њихове реализације на градилиштима. На вежбама се обрађују примери поступака прорачуна карактеристичних параметара и разрађују технолошки поступци уз моделирање појаве различитих услова ограничења. Самосталан рад студената у облику израде семинара и колоквијума.
  Методе извођења наставе
  Предавања, вјежбе, консултације, израда и одбрана семинарског рада (елабората).
  Литература
  1. Аризановић, Д.: Технологија грађевинских радова, Универзитет у Београду, Београд, 1997.
  2. Тривунић, М.: Монтажa бетонских конструкција зграда, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 2000.
  3. 3. Ћировић Г., Митровић С., Технологија грађења, II издање, Висока грађевинско-геодетска школа, Београд, 2008.
  Облици провјере знања и оцјењивање
  Студенти су обавезни да присуствују настави и да ураде семинарски рад (елабората) и положе колоквијуме(тестове) и/или завршни испит.
  Посебна назнака
  .