Навигација

СФ - Сложено фундирање

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивСложено фундирање
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
СФизборни23П + 2В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
--
Циљеви изучавања предмета
Упознавање студената са специфичним начинима и елементима фундирања нестандардних објеката.
Исходи учења (стечена знања)
Оспособљеност студената да самостално примењују стечена знања из плитког и дубоког начина фундирања код специјалних инжењерских објеката.
Садржај предмета
Прорачун заједничког рада - интеракције темељне конструкције, тла и конструкције изнад темеља. Прорачун темељне конструкције на шиповима узимајући у обзир деформабилност конструкције и међусобни утицај шипова. Комбиновано фундирање на шиповима и темељној плочи. Поступци фундирања у сложеним геотехичким условима.
Методе извођења наставе
Аудиторна предавања и практичне вјежбе. Израда годишњих задатака уз консултације са сарадником. Рад у лабораторији и на терену.
Литература
  1. Стевановић С.,Фундирање грађевинских објеката, Изградња, Београд, 2006.,
  2. Cernica J.H., Foundation Design, John Wiley&Sons, New York, 1995.
  3. Poulos H.G., Davis E.H.,Pile Foundation Analysis and Design, John Wiley & Sons, Inc, New York, 1980.
  4. Flening K., Weltman A., Randolph M., Elson K., Piling Engineering,Тaylor & Francis, New York, 2009.
Облици провјере знања и оцјењивање
Самостални годишњи задатак се брани током семестра у терминима предавања, вјежби или консултација. Услов за излазак на колоквиј је одбрањен годишњи задатак са њему припадајућим дијелом градива. Студенти који не положе колоквије током семестра, полажу интегрални дио испита, бодован збирним бројем бодова оба колоквија. Свака од провјера се сматра успјешном уколико студент оствари минимално 51 % бодова предвиђених за провјеру знања. У табели испод се дају проценти који се могу освојити за поједине активности и провјере знања.
Посебна назнака
Услов за излазак на испит је урађен и одбрањен годишњии задатак. Уколико студент оствари више од 3 изостанка, обавезан је да поново упише предмет.