Навигација

ОИГ-УРКД - Операциона истраживања у грађевинарству

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивОперациона истраживања у грађевинарству
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОИГ-УРКДобавезан13П + 1В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вјежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  НемаНема
  Циљеви изучавања предмета
  Упознавање студената са основним појмовима и методама операционих истраживања (линеарно и нелинеарно програмирање), као и савременим методама операционих истраживања које представљају савремен приступ у рjешавању великог броја инжењерских проблема: технике планирања грађевинских пројекта, вишефазни процеси одлучивања, примjена хеуристика и стохастичких система у оптимизацији.
  Исходи учења (стечена знања)
  Студенти се оспособљавају за моделирање и рјешавање практичних проблема операционих истраживања у грађевинарству примјеном квантитативних метода и коришћењем расположивих софтверских алата. Студент је у могућности анализирати и интерпретирати оптимална рjешења у области грађевинарства, класификовати и препознати структуре и типове модела операционих истраживања, израдити моделе за препознате проблеме, користити програмске алате који подржавају методе и технике операционих истраживања, презентовати примjену метода и техника операционих истраживања на примјеру одабраног проблема и примијенити теореме и алгоритме операцијских истраживања на моделирање практичних проблема.
  Садржај предмета
  Увод. О предмету. Основни појмови. Увод у оптимизацију система у грађевинарству. Преглед метода за оптимизацију. Линеарно, нелинеарно и динамичко програмирање. Оптимизација стохастичких система. Разрjешавање неодређености, фази (расплинути) бројеви. Примjена грубих скупова у грађевинарству. Вишекритеријумска оптимизација. Преглед метода за вишекритеријмску оптимизацију. Поставка задатка и основни појмови. Анализа у простору критеријума, тежински коефицијенти, епсилон ограничења, методе растојања, циљно програмирање. Стохастичке методе претраживања који опонашају биолошки процес еволуције (генетско програмирање, генетски алгоритми, куку претрага). Примjери примjене генетских алгоритама. Формулација задатака за семинарске радове.
  Методе извођења наставе
  Класичан начин (предавања и вјежбе) уз коришћење табела и рачунара, решавање кратких студија случаја и имплементација практичних проблема на вежбама у рачунарском центру, самостална израда годишњег задатка и консултације.
  Литература
  1. 1. Kрчевинац, С., Чангаловић, М., Ковачевић-Вујчић, В., Мартић, М., Вујошевић., М.: „Операциона Истраживања“, Факултет организационих наука, Београд, 2004., 586 стр.
  2. 2. Петрић, Ј., Операциона истраживања, Београд, Савремена администрација, 1982
  3. 3. Ћировић, Г., Пламенац, Д. (2005) Груби скупови - примена у грађевинарству. Београд: Друштво операционих истраживача, Библиотека Операциона истраживања и информациони системи
  4. 4. Rao, S., S., Engineering optimization, Theory and Practice, John Wiley & Sons, 2009.
  Облици провјере знања и оцјењивање
  Студенти су обавезни да присуствују настави и да ураде годишњи задатак (елабората) и положе колоквијуме(тестове) и/или завршни испит.
  Посебна назнака
  .