Навигација

ОАУ07УРП - Урбана регенерација предграђа

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмУрбанизам
НазивУрбана регенерација предграђа
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОАУ07УРПизборни81П + 4В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
За полагање завршног испита: Позитивно оцијењене дефинисане предиспитне обавезе.
Циљеви изучавања предмета
Циљ изучавања предмета је да студенти усвоје знања која ће им омогућити да разумију, истраже и анализирају процесе урбанизације данас, прије свега узрок, ток и посљедице тих процеса у ширем градском окружењу и посебно на прелазу са урбаног на рурално окружење. Основни циљ је усвајање знања о актуелним приступима, методама и праксама из свијета и региона, у контексту проблема урбанизације предграђа.Студенти треба да се упознају са формалним и неформалним моделима планирања и да разумију процесе и методологију стратешког урбаног дизајна као спој стратешки оријентисаног планирања и вредносно оријентисаног дизајна. Треба да стечена знања провере кроз пројекат урбаног дизајна конкретне мултифункционалне цјелине.
Исходи учења (стечена знања)
Свеобухватно разумијевање процеса урбанизације на простору БиХ, бивше Југославије и Балкана у различитим историјским, друштвеним и економским условима. Усвајање знања о методологији стратешког урбаног дизајна и праксе израде концепата/стратегија развоја и/или проблемски оријентисаних пројеката. Вјештине и способности за свеобухватну анализу просторних обрасца урбаног, руралног и урбано-руралног подручја града и процјену проблема, потенцијала, слабости и предности конкретног подручја, засноване на стратешком приступу развоју. Способности и вјештине за примjењена истраживања, анализе локација кроз анкетирање и сарадњу са заинтересованим актерима и критичко мишљење. Примјена стечених знања и вјештина у конкретном пројекту урбаног дизајна – кроз интерни студентски конкурс.
Садржај предмета
- Историјски развој просторног обрасца предграђа (БиХ, Балкан). Процеси урбанизације региона у 20. вијеку (СФРЈ) и просторни образац предграђа. Типологија просторних образаца урбаног, руралног и урбано-руралног подручја града Бањалуке. (П) - Актуелни приступи, методе и алати у контексту проблема урбанизације предграђа, из свијета и региона. Формални и неформални модели планирања, процеси и методологије. Адаптабилни модел планирања и проблем урбанизације предграђа. (П) - Стратешки урбани дизајн и проблем урбанизације предграђа. Стратегије/концепти регенерације предграђа.(П+В) - Интерни студентски конкурс за израду урбанистичко-архитектонског рјешења (В)
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе, радионице, дискусије, консултације, теренски рад, презентације.
Литература
  1. Lazarević Bajec, Nada; Maruna, Marija. 2009. Strateški urbani dizajn i kulturna raznolikost /Strategic Urban Design and Cultural Diversity. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu/ Belgrade: Faculty of Architecture Belgrade.
  2. C. Alexander, S. Ishikawa, M. Silverstein. 1977. A Pattern Language: Towns. Buildings. Constuction. New York: Oxford University Press.
  3. R. R. Rogers. 2000. Towards an Urban Renaissance: Final Report of the Urban Task Force. London: Chaird by Lord of Riverside.
  4. Т. Тurner. 1996. City as a Landscape: А Post-Postmodern View of Design and Planning. London: E&FN SPON.
  5. Дијана Симоновић. 2014. Истраживање могућности обнове идентитета Бањалуке као пејзажног града путем урбанистичке регулације, (докторска дисертација). Бањалука: Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањалуци.
Облици провјере знања и оцјењивање
Активност у настави: 10 бодова Колоквијуми/Есеји: 15 бодова Графички рад: 60 бодова Завршни испит: 15 бодова