Навигација

ОА19ПГА - Примијењена геодезија у архитектури

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивПримијењена геодезија у архитектури
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОА19ПГАобавезан11П + 1В3.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
--
Циљеви изучавања предмета
Циљ наставе је да се студент у најширем смислу упозна са геодетском науком и праксом и да сагледа опште и специфичне могућности примjене геодезије у архитектури. Да разумије спољашњи простор и начине његовог геометријског приказивања на топографској карти и катастарском плану и да се студент упозна са пословима који се односе на одржавање премјера и катастара непокретности.
Исходи учења (стечена знања)
Очекује се да студент савлада: Елементе, састав и садржај топографске карте: објекти, комуникације, хидрографија, културе, рељеф, границе, називи. Употребу топографске карте. Састав и садржај базе података катастра непокретности која се односи на све непокретности и садржи податке о: парцелама, објектима, посебним деловима објеката и имаоцима стварних права на непокретностима. Елементе и начин коришћења Дигиталног геодетског плана, његово одржавање, спровођење промјена које се односе на катастарске парцеле (диоба парцела, спајање парцела, пренос плана парцелације), зграде и друге грђевинске објекте (изградња, доградња, уклањање објекта) Начин дистрибуције топографске карте и садржаја из базе података ДГП-а
Садржај предмета
У оквиру теоријског дијела предмета обрађиваће се следеће теме: Упознавање са мјереним величинама и методама геодетског премјера. Дефинисање референтних површи за приказивање садржаја на топографским картама и геодетским плановима. Гаус-Кригерова пројекција и државни координатни систем Републике Српске. Државни премјер, територијалне јединице државног премјера. Катастар непокретности, катастар водова, топографско-картографску дјелатност инфраструктуру геопросторних података Републике Српске и геодетски радови у инжењерско-техничким областима. Уређења земљишне територије грађевинског, пољопривредног и шумског земљишта. У оквири вјежби и теренске наставе обрађиваће се цјелине које прате теоријски дио и студенти ће се оспособити да користе постојеће геопросторне и друге податке о непокретностима за које је надлежна Управа за геодетске и имовинско-правне послове. У доступним "оpen source GIS" алатима студент ће извршити организацију података, дефинисање пројекције, увоз растерских и векторских података и формирати хибридни ГИС. Кроз више мањих задатака студент ће се упознати са: мјереним величинама на терену, начином прикупљања, обрадом и интерпретацијом прикупљених података.
Методе извођења наставе
Интерактивни наставни процес кроз предавања, вјежбе, теренску наставу и консултације. Сукцесивно документовање савладаног градива у виду извјештаја и практичне демонстрације на теренској настави. Предавања на лицу мјеста током стручних обилазака Управе за геодетске и имовинско правне послове РС. Континуирано индивидуално и групно вођење кроз процес формирања хибридне базе у доступним "оpen source GIS" алатима .
Литература
  1. Практична геодезија 1 / Оливера Васовић, Јелена Гучевић. - 4. изд. - Београд : Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија, 2017 (Београд : Планета Принт). - 321 стр. ИСБН 978-86-7488-120-0
  2. Геодетски премер / Крста М. Врачарић, Иван Р. Алексић, Јелена П. Гучевић. - 1. изд. - Београд : Републички геодетски завод, 2011 (Београд : Службени гласник). 610 стр. : ИСБН 978-86-459-0386-3
  3. Писана предавања, Јелена Гучевић
  4. Писана предавања, Тијана Вујичић
  5. Архитектонска графика / Антал ј., Кушнир Л., Сламен И., Загреб: Техничка књига, 1971
Облици провјере знања и оцјењивање
Активност у настави; Предиспитне обавезе: колоквијуми и елаборат; Завршни испит
Посебна назнака
-