Навигација

ОА19МУА2 - Математика у архитектури 2

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивМатематика у архитектури 2
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОА19МУА2обавезан21П + 2В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Услов за полагање завршног испита је положен испит из предмета Математика у архитектури 1.
Циљеви изучавања предмета
Упознавање студената са појмовима из наставног плана, ради њихове примјене у геометрији и стручним предметима.
Исходи учења (стечена знања)
Овладавање техникама диференцијалног и интегралног рачуна са акцентом на примјену у рјешавању разних геометријских проблема, примјена у физици зграде, техничкој механици и другим стручним предметима.
Садржај предмета
Основни појмови о функцијама једне промјенљиве; Начини задавања и представљања функција: експлицитно, имплицитно, параметарски, у поларним координатама. Особине елементарних функција; Низови реалних бројева, Златни пресјек и Фибоначијев низ; Граничне вриједности функција; Непрекидне функције; Дефиниција извода функције и основне особине; Геометријска интерпретација извода. Изводи вишег реда; Примјена извода у одређивању тангенти и нормала на криве; Примјена диференцијалног рачуна у рјешавању неких екстремалних проблема у геометрији; Примјена извода на испитивање функција и цртање графика; Примитивне функције и неодређени интеграли; Разне методе интеграције. Одређени интеграл и његова примјена на израчунавање површина равних фигура, запремина ротационих тијела, дужине лука криве и на израчунавање површине ротационе површи; Диференцијалне једначине првог реда: једначине са раздвојеним промјенљивим, хомогена линеарна једначина, линеарна диференцијална једначина.
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе, консултације, самосталан рад
Литература
  1. С. Косић-Јеремић: Материјали са предавања и вјежби
  2. П. Миличић, М. Ушћумлић: Збирка задатака из више математике 1, Научна књига, Београд 1999.
  3. Р. Краварушић, М.Мијатовић : Математика - Збирка задатака, Економски факултет, Бања Лука, 2002.
Облици провјере знања и оцјењивање
Колоквијуми, писмени и усмени испит, активност на часу.
Посебна назнака
нема