Навигација

ХМ - Хидротехничке мелиорације

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмХидротехничко усмјерење
НазивХидротехничке мелиорације
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ХМобавезан12П + 1В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
--
Циљеви изучавања предмета
Упознавање са обимом и значајем наводњавања као највећег потрошача воде у свијету. Упознавање са основним методама и моделима за прорачун и димензионисање система за наводњавање. Оспособљавање за примјену теоријских знања за рјешавање практичних проблема кроз рачунска вјежбања. Упознавање са врстама дренажних система и условима када постоји потреба за њиховом изградњом. Упознавање са основним методама и моделима за прорачун и димензионисање дренажних система. Оспособљавање за примјену теоријских знања за рјешавање практичних проблема кроз рачунска вјежбања.
Исходи учења (стечена знања)
Оспособљавање студената за примjену стечених знања у пројектовању и извођењу система за наводњавање и одводњавање.
Садржај предмета
Значај и утицај наводњавања. Основни елементи система за наводњавање. Хидролошка анализа. Вертикални водни биланс. Прорачун референтне евапотранспирације. Физичко механичка својства земљишта. Основне једначине кретања воде у незасићеној средини. Методе за прорачун вертикалне инфилтрације. Режим наводњавања, хидромодул система, норма заливања, норма наводњавања. Модели дистрибуције воде у системима за наводњавање. Методе заливања: површинско-гравитационе, кишење, капање. Елементи за димензионисање система за наводњавање кишењем и капањем. Хидраулички прорачун и димензионисање мрежа под притиском гранате и прстенасте структуре. Методе за оцјену економске оправданости улагања у системе за наводњавање. Основни елементи дренажних система. Упознавање са врстама дренажних система. Хидролошка анализа и утврђивање поријекла и количине воде за одвођење. Хоризонтална цијевна дренажа - критеријуми за димензионисање. Методе за прорачун неустаљеног течења подземне воде према хоризонталним дреновима. Заштитни филтри - критеријуми за пројектовање. Вертикална дренажа - модели устаљеног и неустаљеног струјања Методе за одређивање коефицијента водопроводљивости - инфилтрометри, пробно црпљење. Критеријуми за пројектовање површинске дренаже - рационална теорија. Пројектовање дренаже за заштиту објеката. Дренажни системи за евакуацију воде у току изградње објеката. Дренажа путева и аеродрома. Методе за економску валоризацију рада дренажних система.
Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи аудиторно кроз предавања на табли и уз помоћ презентационе технологије. Практична настава се изводи аудиторно кроз објашњење појединих методских јединица (дијелова елабората) и кроз самосталан рад студената на изради добијеног задатка (идејно рјешење система за наводњавање и одводњавање) уз консултације са предметним наставником и сарадником.
Литература
  1. Димитрије Авакумовић: Хидротехничке мелиорације - елементи, Грађевински факултет, Београд, 2003.
  2. Димитрије Авакумовић: Хидротехничке мелиорације - наводњавање, Грађевински факултет, Београд, 2003.
  3. Димитрије Авакумовић, Милош Станић: Хидротехничких мелиорација - збирка задатака, Грађевински факултет, Београд, 1995.
Облици провјере знања и оцјењивање
Присуство настави (обавезно) - 5 поена Годишњи задатак - 30 поена Писмени испит - 30 поена Усмени испит - 35 поена