Навигација

ГПС - Геотехнички проблеми код саобраћајница

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивГеотехнички проблеми код саобраћајница
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ГПСизборни23П + 2В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
--
Циљеви изучавања предмета
Упознавање са геотехничким аспектима релевантним за саобраћајнице, о којима зависи укупно сагледавање и рјешавање саобраћајнице.
Исходи учења (стечена знања)
Студент је оспособљен да уочи,испита, анализира и изради оптимално геотехничко рјешење саобраћајнице,за конкретне услове.
Садржај предмета
Уводно предавање, развој струке и врсте проблема, приказобјеката и захвата. Истражни радови на траси и позајмиштима. Испитивања својстава тла у лаборатотији. Модели понашања тла у подлогама саобраћајница. Збијање тла. Побољшање тла. Модули стишљивости подлоге –правила,испитивања. Носивост подлога саобраћајница. Клизишта у тлу и стијенама-истражни радови,анализе,санације. Потпорне конструкције. Савремена рјешења армирањемтла- моделирање и примјена. Опажања и мјерења.Тунели за саобраћајнице-основне анализе деформација и носивости, израда и опажања.
Методе извођења наставе
Аудиторна предавања и практичне вјежбе. Израда годишњих задатака уз консултације са сарадником. Рад у лабораторији и на терену.
Литература
  1. Максимовић М., Механика тла, Орион,Београд,2005.,
  2. Максимовић М., Механика тла, Орион,Београд,2005.,
  3. Д. Лукић и П. Анагности. Геотехника саобраћајница, Часопис Изградња и Грађевински факултет Суботица, Београд 2010
  4. . Duncan J.M., Wright S.G.,Soil Strength and Slope Stability, John Wiley, Hoboken, New Yersey, 2005
Облици провјере знања и оцјењивање
Самостални годишњи задатак се брани током семестра у терминима предавања, вјежби или консултација. Услов за излазак на колоквиј је одбрањен годишњи задатак са њему припадајућим дијелом градива. Студенти који не положе колоквије током семестра, полажу интегрални дио испита, бодован збирним бројем бодова оба колоквија. Свака од провјера се сматра успјешном уколико студент оствари минимално 51 % бодова предвиђених за провјеру знања. У табели испод се дају проценти који се могу освојити за поједине активности и провјере знања
Посебна назнака
Услов за излазак на испит је урађен и одбрањен годишњии задатак. Уколико студент оствари више од 3 изостанка, обавезан је да поново упише предмет.