Навигација

ДТ - Динамика тла

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивДинамика тла
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ДТизборни23П + 2В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
--
Циљеви изучавања предмета
Студент се треба упознати с основама Динамике тла, укључујући понашање тла и конструкције под цикличким и динамичким оптерећењем. Студент се треба оспособити да на исправан начин формулише рјешење стварног инжењерског проблема било директним аналитичким ,било нумеричким методама.
Исходи учења (стечена знања)
Студент је способан да анализира и димензионише темељ оптерећен цикличним и динамичким оптерећењима у различитим геолошким условима.
Садржај предмета
Увод: Основе осцилација(слободне и присилне осцилације непригушеног и пригушеног једноставног осцилатора), инструменти за мјерење осцилација. Таласи у еластичним срединама. Својства циклички оптерећеног тла: Хистереза, крутост,пригушење, чврстоћа, цикличке волуменске деформације и порни притисци, лабораторијски и теренски тестови. Осцилације темеља: Вертикалне, бочне, торзионе, зибајуће и везане осцилације плитких темеља, теорија и мјерења, осцилације темеља на шиповима, одбрана од вибрација. Носивост тла у динамичким условима. Геотехничко сеизмичко инжењерство: Дјеловање потреса на тло и конструкције. Потресно оптерећење. Понашање зидова и косина при потресу. Теорија «Mononobe- Okabe“за зидове, метода клизног блока, димензионисање зидова на ограничене боне помаке, трајни помаци у косинама и насипима. Ликвефакција: Ликвефакција у лабораторију и на терену, лабораторијски и теренски опити. Побољшање ликвефабилног тла.
Методе извођења наставе
Аудиторна предавања и практичне вјежбе. Израда годишњих задатака уз консултације са сарадником. Рад у лабораторији и на терену.
Литература
  1. Das,B.M.: Principles of Soil Dynamics. Brooks/Cole,Pacific Growe, CA, 1993.
  2. Gazetas,G.: Analysis of machine Foundation Vibrations: State of art, Soil Dynamics and Earthquake Engineering. CML Publications,1983
  3. Kramer,S.L.: Geotechical Earthquake Engineering. Prentice Hall, NJ, 1996
  4. Prakash,S: Soil Dynamics. McGraw-Hill,NY,1981.
Облици провјере знања и оцјењивање
Самостални годишњи задатак се брани током семестра у терминима предавања, вјежби или консултација. Услов за излазак на колоквиј је одбрањен годишњи задатак са њему припадајућим дијелом градива. Студенти који не положе колоквије током семестра, полажу интегрални дио испита, бодован збирним бројем бодова оба колоквија. Свака од провјера се сматра успјешном уколико студент оствари минимално 51 % бодова предвиђених за провјеру знања. У табели испод се дају проценти који се могу освојити за поједине активности и провјере знања.
Посебна назнака
Услов за излазак на испит је урађен и одбрањен годишњии задатак. Уколико студент оствари више од 3 изостанка, обавезан је да поново упише предмет.