Навигација

ОГ08КИ3 - Конструктерско инжењерство 3

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивКонструктерско инжењерство 3
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОГ08КИ3обавезан61П + 2В3.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Услов за слушање предмета: Грађевински материјали 2 (одслушан предмет) Услов за полагање испита: Грађевински материјали 2 (положен испит)-
Циљеви изучавања предмета
Кроз предмет Конструктерско инжењерство 3, студент стиче основна знања о армираном бетону као грађевинском материјалу. Механичке, физичке и реолошке особине материјала који чине армирани бетон. Поступци димензионисања засновани на Теорији граничних стања.
Исходи учења (стечена знања)
Студент по завршетку курса стиче знање пројектовања попречних пресјека армирано бетонских конструктивних елемената за различите врсте утицаја у попречном пресјеку, у смислу одређивања граничне носивости. У току курса уче се основна знања потребна за анализу оптерећења, статички прорачун и димезионисање једноставних армирано бетонских конструктивних склопова. Студент је способан да примјени стечена знања за основна правила конструисања попречних пресјека, у смислу правила за постављање арматуре у попречном пресјеку и правила за постављање арматуре дуж носача.
Садржај предмета
Основне физичке, механичке и реолошке карактеристике очврслог бетона. Врсте бетона и њихове ознаке. Основне физичко механичке и геометријске карактеристике арматуре. Врсте арматуре и њихове ознаке. Напонске фазе присавијању АБ носача. Оптерећење и дејства на конструкције. Коефицијенти сигурности за комбинована дејства оптерећења. Димензионисање елемената: Појам димензионисања, врсте димензионисања, начин димензионисања (слободно, везано и одређивање граничне носивости). Основе прорачуна елемената: основни концепт граничног стања, концепт сигурности, гранична стања дилатација у пресеку. Центрично оптерећени линијски носачи. Притиснути елементи без извијања. Затегнути елементи. Чисто савијање, правоугаони пресјеци, слободно димензионисање, везано димензионисање и одређивање граничне носивости. Чисто савијање, Т пресјеци. Ексцентрично савијање, правоугаони пресјеци, слободно и везано димензионисање. Прорачун пресјека за граничне утицаје трансверзалних сила. Прорачун пресјека према граничним моментима торзије.
Методе извођења наставе
Предавања, аудиторне и рачунске вјежбе. Студент самостално израђује семестрални задатак уз консултације.
Литература
  1. Група аутора, Бетон и армирани бетон према БАБ 87, Tомови 1 и 2
  2. Најдановић, Д., Бетонске конструкције, Орион арт, Београд, 2004.
Облици провјере знања и оцјењивање
У току семестра студент има могућност да полаже два колоквијума који носе по 25 бодова. Уколико студент не положи један од колоквијума мора да полаже интегрално оба колоквијума у терминима редовних испитних рокова.
Посебна назнака
-