Навигација

ОГ08ИЕК - Инжењерска економија

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивИнжењерска економија
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОГ08ИЕКобавезан61П + 1В2.0
Наставници
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вјежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  НемаНема
  Циљеви изучавања предмета
  Овладавање проблематиком економског и финансијског аспекта планирања, пројектовања и грађења у складу са важећим законским прописима.
  Исходи учења (стечена знања)
  Студенти су оспособљени за рјешавање различитих економских проблема и послова у пракси грађевинарства, да разумију начин финансирања реализације инвестиционих пројеката, планирање трошкова, механизме наплате изведених радова и контролу трошкова реализације пројекта.
  Садржај предмета
  Вриједност објекта. Аспект инвеститора. Троугао пројектних циљева. Формирање цијене инвестиције. Урбанистичко-пројектантски параметри. Инвестициони програм. Уговорна документација. Општи и посебни услови уговарања. Свјетска пракса код уговарања. FIDIC. Финансијски процеси и управљање инвестиционим пројектом . Финансијски план реализације изградње. Динамички план. Крива улагања. Инвестиције. Бизнис план. Студија оправданости. Методе врједновања пројеката. Методологије процјене. Финансирање пројеката од стране међународних финансијских институција (EBRD, IBRD, EIB, ...). Регулатива која се односи на финансије у пројектовању и грађењу. Закон о порезу на додату вриједност. Закон о концесијама.
  Методе извођења наставе
  Предавања, вјежбе, самостална израда семестралног задатка (елабората) и консултације.
  Литература
  1. 1. Горан Ћировић: Грађевинска економија, VII издање, Висока грађевинско-геодетска школа у Београду, 2014.
  2. 2. Горан Ћировић: Управљање инвестицијама, V издање, Висока грађевинско-геодетска школа у Београду, 2014.
  3. 3. Препоручена литература (регулатива): Закон о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу, Закон о јавним набавкама, Закон о порезу на додату вредност, Закон о концесијама
  Облици провјере знања и оцјењивање
  Студенти су обавезни да присуствују настави и да ураде семестрални задатак (елабората) и положе колоквијуме(тестове) и/или завршни испит.
  Посебна назнака
  .