Навигација

ОГ07ПН - Пројектовање и надзор

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивПројектовање и надзор
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОГ07ПНобавезан41П + 1В2.5
Наставници
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вјежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  НемаНема
  Циљеви изучавања предмета
  Овладавање правним и техничким процедурама реализације објеката, редослиједом активности и поступцима који се односе на инвеститоре, пројектанте и извођаче, као и врстом, нивоима и садржајем техничке и инвестиционе документације, врстама и начином њихове примјене приликом изградње објеката.
  Исходи учења (стечена знања)
  Студенти ће бити оспособљени да припремају и/или учествују у тендерским процедурама за набавке радова, као и да управљају инвестиционим пројектима у складу са уговорима о грађењу које су закључила грађевинска предузећа. Оспособљеност студената да разумију значај уговора о грађењу, његове битне и друге елементе као и различите модалитете уговора о грађењу које ће сусретати у пракси.
  Садржај предмета
  Управљање пројектом и пројектовање. Фазе пројекта и процеси. Подјела документације. Управљање израдом планске документације. Студија оправданости. План улагања финансијских средстава. Инвестициони програм. Садржај и обим техничке документације. Физика зграде. Начин припреме техничке документације. Преглед активности на пројектовању. Техничка и стручна контрола техничке документације. Специфичности и садржај припреме техничке документације. Измјене пројектне документације и квалитет грађења. Уговорна документација. Документација која дефинише односе између наручиоца и пројектанта и између наручиоца и извођача радова. Свjетска пракса. FIDIC. Одштетни захтјеви. Градилишна документација. Документација која прати извођење радова. Дужности извођача радова. Надзор у току изградње објеката. Технички преглед објекта. Инспекцијски надзор. Управни надзор. Правна регулатива. Закон о уређењу простора. Закон о грађевинском земљишту. Закон о изградњи објеката. Правилници. Посебне узансе о грађењу. Закон о стандардизацији. Закон о заштити на раду. Грађевинска услуга у складу са серијом стандарда ISO 9000:2000 и ISO 14000.
  Методе извођења наставе
  Предавања, вјежбе, самостална израда семестралног задатка (елабората) и консултације.
  Литература
  1. 1. Ћировић, Г., Правна регулатива у грађевинарству, VI издање, Висока грађевинско-геодетска школа, Београд, 2013.
  2. 2. Ћировић, Г., Николић Топаловић М.,Грађевинско урбанистичке процедуре, II издање, Висока грађевинско-геодетска школа, Београд, 2013.
  Облици провјере знања и оцјењивање
  Студенти су обавезни да присуствују настави и да ураде семестрални задатак (елабората) и положе колоквијуме и/или завршни испит.
  Посебна назнака
  .