Навигација

ОГ07ОГ - Организација грађења

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивОрганизација грађења
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОГ07ОГобавезан62П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
НемаНема
Циљеви изучавања предмета
Овладавање проблематиком организације грађења на нивоима градилишта и производних погона у складу са важећим законским прописима. Упознавање са принципима и техникама за планирање реализације пројеката, врстама планова, кључним процесима при изради планова, методама њихове оптимизације и моделима контроле реализације планова.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти се оспособљавају за самосталну израду планова реализације пројеката, њихову оптимизацију и контролу уз примјену савремених метода планирања и MS Project-а. Стечена знања могу се користити у рјешавању конкретних инжењерских проблема.
Садржај предмета
Грађевинске норме/нормирање у грађевинарству. Прорачун потреба у радној снази, механизацији и материјалу. Прорачун броја радника-дана и броја радних дана. Шема организације градилишта. Систем сигурности и заштите на раду. Планирање у грађевинарству. Статички и динамички планови. Нумерички динамички план. Гантограм. Ортогонални планови. Циклограми. Финансијски план - S крива. Мрежно планирање. Анализа структуре. Анализа времена. CPM и PDM метода. Оптимизација мрежних планова. Рачунарска обрада мрежног плана. PERT метода. Операциона истраживања. Simplex метода. Транспортна метода.
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе, самостална израда семестралног задатка и консултације.
Литература
  1. 1. Ћировић Г.: Проблеми планирања, организације и технологије грађења, VII издање, Висока грађевинско-геодетска школа, Београд, 2013.
  2. 2. Трбојевић Б.: Организација грађевинских радова, Грађевинска књига, Београд
  3. 3. Ћировић Г., Јововић С.: Приручник курса Microsoft Professional 2007, Скрипта, Висока грађевинско-геодетска школа, Београд, 2009.
  4. 4. Ћировић Г., Митровић С.: Технологија грађења, II издање, Висока грађевинско-геодетска школа, Београд, 2008.
  5. 5. Ћировић Г., Марковић Љ.: Управљање људским ресурсима у грађевинарству, Висока грађевинско-геодетска школа, Београд, 2009.
Облици провјере знања и оцјењивање
Студенти су обавезни да присуствују настави и да ураде семестрални задатак (елабората) и положе колоквијуме(тестове) и/или завршни испит.
Посебна назнака
.