Навигација

ОГХ07НАВ - Наводњавање

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивНаводњавање
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОГХ07НАВизборни72П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Хидрологија и ХидрауликаПоложен предмет
Циљеви изучавања предмета
Упознавање студената са основним типовима, карактеристикама и елементима система за наводњавање. Упознавање са методама прорачуна елемената система за наводњавање.
Исходи учења (стечена знања)
Оспособљавање студената за примену стечених знања у пројектовању и извођењу система за наводњавање.
Садржај предмета
Увод у наводњавање. Историјат, значај и основни циљ. Водопривредни проблем наводњавања. Елементи вертикалног водног биланса. Физичке особине земљишта. Методе за прорачун евапотранспирације и вертикалне инфилтрације. Типови и елементи система за наводњавање. Режим наводњавања-норма наводњавања, норма заливања, турнуси и трајање. Потребе за водом-одређивање мјеродавних протока за димензионисање система за наводњавање. Модели дистрибуције воде у системима за наводњавање (ротациона и слободна дистрибуција воде) и критеријуми за димензионисање система. Метода заливања кишењем. Метода заливања капањем. Подземно заливање. Избор методе и уређаја за заливање. Доводна и разводна мрежа, објекти и арматура у мрежама под притиском. Избор броја и типа пумпи и димензионисање црпне станице високог притиска. Економска анализа оправданоси изградње система.
Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи аудиторно кроз предавања на табли и уз помоћ презентационе технологије. Практична настава се изводи аудиторно кроз објашњење појединих методских јединица (дијелова елабората) и кроз самосталан рад студената на изради добијеног задатка (идејно рјешење система за наводњавање) уз консултације са предметним наставником и сарадником.
Литература
  1. Димитрије Авакумовић: Хидротехничке мелиорације - елементи, Грађевински факултет, Београд, 2003.
  2. Димитрије Авакумовић: Хидротехничке мелиорације - наводњавање, Грађевински факултет, Београд, 2003.
  3. Димитрије Авакумовић, Милош Станић: Хидротехничких мелиорација - збирка задатака, Грађевински факултет, Београд, 1995.
Облици провјере знања и оцјењивање
Присуство настави (обавезно) - 5 бодова Колоквијуми х 2 – 2 х 15=30 бодова Израда елабората – 30 бодова Писмени испит – 35 бодова
Посебна назнака
Услов за добијање потписа из предмета је присуство предавањима и вјежбама те израђен елаборат. Колоквијуми који се не положе у току семестра се поново могу полагати у терминима испитних рокова.