Навигација

ОГС07СЖС - Саобраћајнице и животна средина

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивСаобраћајнице и животна средина
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОГС07СЖСобавезан72П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Услов за полагање испита: Еколошко инжењерство, Путеви, Жељезницеположени испити
Циљеви изучавања предмета
Стицање основних знања о интеракцији саобраћајница и животне средине. Упознавање са активностима и могућим мјерама заштите и унапређења животне средине кроз животни циклус саобраћајница. Оспособљавање за примјену стечених знања у пракси током процеса планирања, пројектовања, грађења, експлоатације и одржавања саобраћајница.
Исходи учења (стечена знања)
По завршеном програму студент је способан да уочи потенцијалне узроке, сагледа и анализира посљедице утицаја саобраћајница на животну средину, спреман је да с обзиром на дефинисане узроке изради оптимална рјешења, како би се исти елиминисали или свели на што мањи негативан ефекат.
Садржај предмета
Концепт одрживог развоја. Саобраћајна политика и заштита животне средине. Животни циклус саобраћајница. Oсновни аспекти интеракције саобраћајница и животне средине. Врсте утицаја саобраћајница на животну средину у животном циклусу саобраћајница и инжењерско-организационо-регулаторне мјере заштите (бука, вибрације, ваздух, вода, тло, заузимање површина, флора и фауна, микроклима, визуелна загађења, енергија и ресурси, безбједност, друштвено-економски утицаји, природно насљеђе, културно насљеђе, ризици). Показатељи стања животне средине у области саобраћајница. Регулаторно-методолошке основе за провођење анализе утицаја саобраћајница на животну средину. Однос процјене утицаја на животну средину и фаза израде планске и пројектне документације саобраћајница. Процјена утицаја саобраћајница на животну средину (стратешка студија, прелиминарна процјена, детаљна процјена). Идејни и главни пројекат техничких мјера заштите. План управљања активностима. Пројекат еколошког уређења градилишта. Уговорне обавезе. Праћење стања животне средине током изградње и експлоатације саобраћајница. Процјена квалитета анализе утицаја на животну средину. Учешће јавности. Управљање саобраћајницама. Подсистем еколошког управљања. Основни принципи. Стандарди. Примјена подсистема еколошког управљања у области саобраћајница. Оптимизација активности током животног циклуса саобраћајница. Економски аспекти подсистема еколошког управљања у области саобраћајница. Екстерни трошкови саобраћаја.
Методе извођења наставе
предавања, вјежбе, консултације
Литература
  1. Беара, Г., Планирање, саобраћај, екологија, Arkade print, Београд, 1993.
  2. Environmental Principles and Concepts, OECD, Paris, 1995.
  3. Tsunokawa, K., Hoban, K., Roads and the Environment, A Handbook, Technical Paper, No. 376, The World Bank, Washington, D.C., 1997.
  4. Вељковић, М., Пут и животна средина, Приручник за израду анализа утицаја /извод/, Урбанистички завод Републике Српске, Бања Лука, 2000.
  5. Guidelines for Environmentally Sustainable Transport, Futures, Strategies and Best Practices, OECD, Paris, 2000.
Облици провјере знања и оцјењивање
колоквијум 1, колоквијум 2, семинарски рад, завршни испит
Посебна назнака
нема