Навигација

ОГС07ПЖ - Пројектовање жељезница

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивПројектовање жељезница
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОГС07ПЖобавезан72П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Жељезницеположен предмет
Циљеви изучавања предмета
Стицање неопходногтеоријског и практичног знања у области пројектовања жељезничких пруга.Пројектовање жељезничких пруга се изучава са гледишта саобраћајних, просторних, возно-динамичких, геометријских, естетских, економских и еколошких аспеката, уз детаљно упознавање са методологијом пројектовања, са циљем утврђивања оптималног рјешења трасе пруге.
Исходи учења (стечена знања)
Савладавање програмских садржаја наставног предмета омогућава студентима учешће у изради међусобно условљених и хијарархијски распоређених фаза израде пројеката жељезничке пруге које обавезно претходе њеном грађењу: генерални, идејни и главни пројекат, као и приказ пројекта изведеног објекта.
Садржај предмета
Жељезнице и саобраћај. Постојеће стање и прогнозе развоја. Класификација жељезничких пруга и станица. Административна подјела пруга. Класификација жељезничких возних средстава. Експлоатациони показатељи. Врсте и величина саобраћаја. Теорија вуче возова. Силе које дјелују на воз. Основна једначина кретања воза. Зауставни пут. Прорачун масе воза, брзине, времена вожње и потрошње енергије. Конструктивни елементи жељезничке пруге. Попречни профили пруге. Елементи и критеријуми за димензионисање. Ситуациони план. Уздужни профил. Нагиби нивелете и избор мјеродавног нагиба. Ублажавање успона у кривинама и тунелима. Елементи пруге у станицама. Принципи вођења трасе. Класификација траса према рељефу терена. Обликовање пруге. Положај и облик станица и укрсница на траси. Тунели, вијадукати и мостови као средстава у вођењу трасе. Пруга и животна средина. Реконструкција жељезничких пруга. Повећања капацитета постојећих пруга. Реконструкција елемената плана и профила. Пројектовање другог колосјека. Електрификација и управљање саобраћајем. Стабилна постројења и уређаји електричне вуче. Сигнално-сигурносни станични и пружни системи. Уређаји ауто-стопа. Телекоманда. Интегрални рачунарски систем управљања. Опрема пруга.Методологија и технологија пројектовања. Основни кораци и поступци у процесу пројектовања. Састав и опрема пројектне документације. Оптимизација рјешења. Пруге за велике брзине. Елементи плана и профила. Доњи строј.
Методе извођења наставе
предавања, вјежбе, консултације.
Литература
  1. Бајић, Д., Основи пројектовања железничких пруга, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд, 1978.
  2. Јефтимијадес, С., Пројектовање и грађење железничких пруга, Грађевински факултет Универзитета у Нишу, 1980.
Облици провјере знања и оцјењивање
похађање наставе, пројекат, рачунски колоквијум, завршни испит
Посебна назнака
-