Навигација

ОГК07БК1 - Бетонске конструкције 1

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивБетонске конструкције 1
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОГК07БК1обавезан72П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Услов за слушање предмета: Конструктерско инжењерство 3 (одслушан предмет) Услов за полагање испита: Конструктерско инжењерство 3 (положен испит)-
Циљеви изучавања предмета
Стицање основних знања о прорачуну, димензионисању и правилима конструисања конструктивних елемената армирано бетонских конструкција.
Исходи учења (стечена знања)
Студент по завршетку курса стиче знање пројектовања једноставнијих армирано бетонских конструктивних система за различите врсте оптерећења, у смислу одређивања граничне носивости и употребљивости. Студент стиче компетенције за израду нацрта арматуре једноставнијих конструкција.
Садржај предмета
Предавања, аудиторне и рачунске вјежбе. Студент самостално израђује семестрални задатак уз консултације.
Методе извођења наставе
Предавања, аудиторне и рачунске вјежбе. Студент самостално израђује семестрални задатак уз консултације.
Литература
  1. Група аутора, Бетон и армирани бетон према БАБ 87, Tомови 1 и 2
  2. Најдановић, Д., Бетонске конструкције, Орион арт, Београд, 2004.
  3. Ж. Радосављевић, Д. Бајић, Армирани бетон 3, Елементи армиранобетонских конструкција, Грађевинска књига, Београд, 1988.
Облици провјере знања и оцјењивање
У току семестра студент има могућност да полаже два колоквијума који носе по 25 бодова. Уколико студент не положи један од колоквијума мора да полаже интегрално оба колоквијума у терминима редовних испитних рокова.
Посебна назнака
-