Навигација

ОА07ХО - Хуманизирање изграђене околине

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектонско пројектовање
НазивХуманизирање изграђене околине
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОА07ХОизборни81П + 3В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Архитектонско пројектовање 6 и 7
Циљеви изучавања предмета
Изучавањем овог предмета студенти се упознају са принципима хуманих аспеката пројектовања за групе посебних корисника. Основни циљ предмета је упознавање студената са теоријским знањима о структури и дјеловању хуманих интеракција на релацији човјек-простор са посебним акцентом на његове е квалитативне аспекте испољене кроз архитектоничке параметре и архитектонске елементе.
Исходи учења (стечена знања)
Након успјешног завршетка предмета студенти ће стећи: увид у интердисциплинарне теоријске поставке комплексног појма комфора, као главног носиоца хуманих просторних интеракција и примјене његове хијерархијске структуре; способност да идентификују да примјене квалитативне аспеката хуманог унапређења изграђене околине ; вјештину примјене параметара комфора и припадајућих архитектонских елемената у процесу пројектовања; способност евалуације квалитета реалних простора у односу на архитектоничке параметре; одређивање степена задовољства неког простора кроз његове хумане аспекте
Садржај предмета
У оквиру теоријског дијела предмета обрађиваће се сљедеће теме: Историјат; Психо-социо- локална условљеност хуманизирања изграђене околине, појам комфора; Нормативи и техничко‐технолошки аспекти; Архитектоника као принцип грађења структуре; Филозофски, социолошки и психолошки аспект проблема; Физички и просторно-формални комфори; Егзистенцијално-афективни комфори; Социјално-комуникацијски комфори; Културно-означитељски комфори; Параметри и архитектонски елементи комфора; Примјена архитектоничких параметара у процесу пројектовања; Евалуација квалитета реалног простора у односу на параметре архитектоничког комфора; пројектвање и одређивање степена задовољства неког простора кроз његове хумане аспекте
Методе извођења наставе
Интерактивни наставни процес кроз предавања, умјетничке радионице и вјежбе. Континуирано пројектовање и стварање квалитетних графичких прилога подразумјева индивидуално истраживање концепта хуманизирања изграђене околине кроз појам комфора.
Литература
  1. - Alexander, Christopher. The Timeless Way of Building. New York: Oxford Univerity Press, 1979.
  2. - Pallasmaa, Juhani.The eyes of the skin: architecture and the senses. Chichester: Wiley, 2013.
  3. - Фејзић, Емир: Особе умањених тјелесних способности и архитектонске баријере, Сарајево, Архитектонски факултет у Сарајеву и Информативни центар за особе са инвалидитетом "Лотос" Тузла, 2001
Облици провјере знања и оцјењивање
Од студента се очекује редовно похађање свих сегмената наставе и активно учествовање у дискусијама, презентацијама и разради пројекта. Услови за предају завршног елабората су: редовно похађање предавања, вјежби и урађени сви задаци према фазама терминског плана.