Навигација

ОА07УП1 - Урбанистичко пројектовање 1

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивУрбанистичко пројектовање 1
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОА07УП1обавезан51П + 2В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
За похађање наставе. За полагање завршног испита.За похађање наставе oбавезан је положен завршни испит из Основа урбанизма 1 и завршене предиспитне обавезе из Урбанистичке технике и Урбанистичке композиције. За полагање завршног испита обавезне су испуњене предиспитне обавезе из Урбанистичког пројектовања 1.
Циљеви изучавања предмета
Главни циљ предмета је оспособљавање студената да савременим приступом, методама, поступцима и техникама процеса урбанистичког пројектовања креирају програме развоја за конкретна градска или ванградска подручја. Такође, циљ је упознавање студената са комплексношћу градских склопова, кроз проучавање урбаних проблема и феномена са више аспеката и на више просторних нивоа.
Исходи учења (стечена знања)
Овладавање савременим приступом, методама, поступцима и техникама процеса урбанистичког пројектовања.
Садржај предмета
Мјесто урбанистичког пројектовања у процесу стварања градског простора. Урбанистичко пројектовање: својства, технике и домети. Од умјетничког до прагматичног у урбанистичком пројектовању: приступ, циљеви, поступци и ефекти. Преглед еволуције урбанистичких концепата: од изворно традиционалних до модерних; од постмодернистичких до футуристичких. Урбана заједница: појам, развој кроз вријеме, појавни облици, врсте, модели. Урбани развој: појам, карактеристике, промјенљивост, трансформације, ритмови. Урбана морфогенеза Бањалуке. Урбана форма и урбани пејзаж. Традиционалне вриједности градских склопова. Урбани модели - концепти: E. Хауард, Лекорбизје, Ф.Л. Рајт, К. Доксиадис и К. Александер. Модули, мреже и матрице формирања урбаних склопова.
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе, радионице, консултације, теренски рад, презентације.
Литература
  1. R.Radović. 2003. Forma grada. Beograd: OrionArt.
  2. C.A. Doxiadis. 1982. Čovek i grad. Beograd: Nolit.
  3. C. Alexander. 1971. “Grad nije drvo”. [1969] Arhitektura urbanizam 68/69: 81-86.
  4. М. Ralević. 1988. Programsko modelovanje urbanih funkcija. Beograd: CMSUB.
  5. Д. Симоновић. 2010. Пејзажни градови: поређење развоја урбаног идентитета Бањалуке и Граца, Бањалука: Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањалуци.
Облици провјере знања и оцјењивање
Активност на настави и похађање наставе: 10 бодова Колоквијуми: 2 x 7,5= 15 бодова Графички радови: 20+20+20= 60 бодова Завршни испит: 15 бодова Корективни семинарски рад: 7,5 бодова
Посебна назнака
Предиспитне обавезе студената су оба позитивно оцењена колоквијума, 80% присуства на предавањима и вјежбама и позитивно оцењени графички радови. Студенти који добију позитивне оцене на оба колоквијума, ослобођени су полагања завршног испита и број освојених бодова на колоквијумима се преноси у бодове испита. Колоквијуми су обавезна провера знања. Одсуство са два колоквијума, негативне оцјене на колоквијуму или комбинација обавезују студента да напише семинарски рад на једну од задатих тема у школској години и изађе на завршни испит.