Навигација

ОАП07МПКО - Методологија пројектовања комерцијалних објеката

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивМетодологија пројектовања комерцијалних објеката
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОАП07МПКОизборни81П + 3В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
немаЗа полагање завршног испита извршене све обавезе предвиђене радом на предавањима и вјежбама: 1) потпис у индексу и 2) позитивно оцијењен графички рад.
Циљеви изучавања предмета
Циљ предмета јесте упознавање са проблематиком која се бави изучавањем комерцијалних објеката, њиховим карактеристикама у односу на локацију, функцију, технолошки процес, одабир адекватне структуре кроз примјену карактеристичних конструктивних система, наглашавање архитектонско-обликовне компоненте и хуманизовање изграђеног простора. Студентима се појашњава филозофија градње ових објеката у макро и микро окружењу, као и њихова интеракција са изграђеним и природним окружењем.
Исходи учења (стечена знања)
Након успjешног завршетка овог предмета, студенти ће бити у могућности да: 1) урбанистички правилно поставе комерцијалне објекте у односу на карактеристике макро и микро локације, 2) да архитектонски пројектују комерцијалне објекте различитих техничко-технолошких захтјева (тржнице, тржни центри, робне куће и сл.), 3) да архитектонски пројектују пратеће садржаје комерцијалних објеката (администрацију, занатске садржаје, паркинг гаражу и сл.) и 4) да пројектују конструктивне склопове са специфично прилагођеним распонима комерцијалним објектима. У погледу савладавања метода пројектовања, студенти ће по завршетку предмета бити у могућности да управљају процесом, приступом и методама пројектовања комерцијалних објеката.
Садржај предмета
Упознавање са типологијом комерцијалних објеката кроз: 1) историјски развој трговине и комерцијалних објеката; 2) принципе развоја и одвијања трговине; 3) подјелу комерцијалних објеката; 4) распоред комерцијалних објеката у ткиву града; 5) приступ комерцијалним објектима и њихово снабдијевање; 6) врсте и распоред робе у комерцијалним објектима; 7) организацију и опрему продајних одјељења унутар комерцијалних објеката; 8) организацију комуникација унутар комерцијалних објеката и 9) репрезентативне примјере комерцијалних објеката.
Методе извођења наставе
предавања, вјежбе, консултације, теренски рад
Литература
  1. Broto, Carles: Shopping Malls, Barcelona, Arian Mostaedi, 2005.
  2. Gretz, Friedrich: Läden richtig planen, fehler vermieden, Stuttgart+Zürich, Karl Krämer Verlag, 2000.
  3. Beddington, Nadine: Shopping Centres, Retail Development, Design and Management, Oxford, Butteworth-Heinemann Ltd., 1991.
  4. Јанковић, Живорад: Примарне, секундарне и терцијарне привредне дјелатности, Сарајево, Институт за архитектуру, урбанизам и просторно планирање, 1989.
  5. Redstone, Louis G.: New Dimensions in Shopping Centres and Stores, New York etc., McGraw-Hill Book Company, 1983.
Облици провјере знања и оцјењивање
Похађање наставе - 3 бода Активност у настави - 7 бодова Графички рад - 60 бодова Тестови - 15 бодова Завршни испит - 15 бодова
Посебна назнака
/