Navigation

Publishing

 

monografijaMonograph 2006-2011: Fifteen Years of the Faculty of Architecture and Civil Engineering of the University of Banja Luka

Editor(s)-in-chief: Prof. Ljubiša Preradović, PhD

Публикација издата поводом петнаестогодишњице оснивања АГФ-а нуди преглед академских и професионалних активности АГФ-а, од 2006 године до 2011. Осим прегледа наставника, сарадника и ненаставног особља на АГФ-у публикација садржи детаљнији опис активности кроз научне, стручне и издавечке радове, те фотографије са манифестација и обиљежавања 15. рођендана институције.

ISBN  978-99955-667-5-3                         pages  324                                 year of publication 2011


monografija 2006-2011Монографија 1996-2006 - Десет година Архитектонско-грађевинсог факултета Унивезитета у Бањој Луци

Понуђена парадигма вид је практичне помоћи у процесу стварања. Иновација је вид нових промишљања како да се брже и ефикасније овлада карактеристикама овог савременог материјала. Читаоцу се нуди интеграција визура и комфор амбијената - могућа рјешења психолошких потреба и животних навика људи из ширег окружења. Текст им открива спознаје о принципима комфорности, љепоте и хуманости, по којима дјелује и ствара архитектонска професија. Књига је чаробна спона у комуникацији обичних људи и стручњака, што је услов за прогрес.

ISBN  978-99955-747-9-6                         број страна  95                                  година издања 2015


monografija 1996-2001Монографија 1996-2001 - Пет година Архитектонско-грађевинсог факултета Унивезитета у Бањој Луци

Главни и одговорни уредник: проф.др Владимир Лукић

Публикација издата поводом петогодишњице оснивања АГФ-а нуди преглед академских и професионалних активности у периоду  од пет година послије оснивања факултета.

ISBN  99938-616-1-8                         број страна  124                                 година издања 2001


4

A Scientific Monograph of International Significance

BROWNINFO. TOWARD A METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOE BROWNFIELD DATABASE DEVELOPMENT

Editors: D.Sc. Aleksandra Đukić, M.Sc. Dijana Simonović, Tijana Vujičić

...Focusing on one of the most interesting challenges faces by present-daz cities, the paperes published in this book cover number od burning issues by comparing practices abroad with local cases, examining models and instruments of brownfield regeneration, but also proposing solutions to improve the situation and help cities increase their sustainability, attractiveness and overall quality of life... By equally treating theoretical fudamental and practice, the papers in monograph are particulary focused on those issues focused locally both in terms of socio-economic context and the resulting challenges. Clearly recognising the problems and potentials which planners are confronted with and benefit from when dealing with brownfields, the authors emphasise the importance of an integrated approach to brownfield regeneration, which should alweys strive foe recovery of the local community and improvement of environmental conditons.

ISBN  978-99955-752-3-6                        број страна  377                                 година издања 2014


5

Monograph: The architecture in Banja Luka during the austro-hungarian rule in Bosnia and Herzegovina between 1878 and 1918

Author: Miroslav Malinović

The main scope of this book is the thorough research, documentation, and discussion on the architecture and urban development in Banja Luka during the Austro-Hungarian rule between 1878 and 1918Work first presents a short overview of the past historical context and then gives the main accent to the architectural production and the urban development from 1878 to 1918. Regarding that, the most important buildings are valorised and described in a light of the past and present role in city life, with discussion over the comprehensive significance of mentioned period and its decisive course in the history of Banja Luka. Significant architects and utilized styles, mainly historicisms, secession and “Bosnian style” are depicted and related to actual buildings. Furthermore, later development phases and the importance of the period are briefly given along with highlighting main impacts on the development, overall.

ISBN  978-99955-752-5-0                       број страна  238                                 година издања 2014


9+

Реасемблажа града – Урбана регенерација браунфилд локације „Руди Чајевац“ у Бањој Луци

Reassembling the City – Urban Regeneration of the Brownfield Area “Rudi Čajevac” in Banja Luka

Уредници: Александра Ђукић, Michael Surböck, Владимир Вуковић, Миленко Станковић, Christoph Luchsinger, Peter Nigst Еditors: Aleksandra Đukić, Michael Surböck, Vladimir Vuković, Milenko Stanković, Christoph Luchsinger, Peter Nigst

Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, Института за урбани дизајн и пејзажну архитектуру Универзитета технологије у Бечу и Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета примјењених наука у Корушкој организовали су и реализовали међународни пројекат у форми академског студија под називом „ Урбана регенерација браунфилд локације „Руди Чајевац“ у Бањој Луци“. Пројекат је рализован у периоду од марта до октобра 2013. Године. Тема пројекта је просторна ремоделација некадашње фабрике са циљем поновног укључивања овог централног градског простора у културни, друштвени и економски живот града, узимајући у обзир његове друштвено-историјске и просторне вриједносто. Настава на мастер и основним студијама је организована паралелно на све три факултета. Поред редовне наставе у оквиру пројекта су организоване и три радионице за све учеснике пројекта. Прва радионица била је у марту 2013.године у Бањалуци. Тема радионице је била упознавање учесника, увод у пројекат и обилазак локације. У Шпитлу је одржана друга радионица почетком јуна, а тема је била прелиминарна презентација и критика студентских пројеката. Трећи сусрет је био у септембру у Бечу када су одржане финалне презентације студентских радова.

ISBN  978-99955-752-2-9                        број страна  257                                 година издања 2014


nedosanjan san

The Eternal Dream of Israel – Faith, Love and Hope: Builders’ Experiences, Impressions and Visions of the Land Surrounded by Three Sees

Editor(s)-in-chief: Prof. Milenko Stanković, PhD , Prof. Aleksandra Đukić, PhD

This monograph is the product of a joint writing venture of a team of young construction professionals from Banja Luka following a study visit to Isreal. The book presents new experiences and insights, and promotes the building profession and the achievements of the host country. This thematic publication specially focuses on Israel’s innovative approaches to water use and management. The focus is on the construction sector, hydraulic engineering, river engineering, wastewater treatment and water resources management. The texts point out the need to manage the precious resource of water with greater prudence, since natural resources are exploited too heavily nowadays. Apart from covering issues related to construction, the monograph puts across important messages. The writings of wise people and postcards from the ‘Holy and Promised Land’ are addressed to us all, which means the readers of this book can easily find in it something of interest to them, whatever their walk of life.

ISBN  978-99955-747-6-5                        број страна  262                                  година издања 2013


Sinisa Vidakovic Архитектура државних јавних објеката у Босни и Херцеговини од 1878. до 1992. године Аутор: Синиша Р. Видаковић

Монографија представља синтетички преглед досадашњих истраживања на пољу савремене архитектуре Босне и Херцеговине у периоду 1878–1992, уз нека нова сазнања до којих је аутор дошао и у једном прегледном маниру приредио у својој књизи, водећи се првенствено стилским и хронолошким одредницама у класификацији објеката који су били предмет истраживања.

 

ISBN  978-99955-667-3-9                     број страна  335                                година издања 2011


Pejsazni gradovi 1 ПЕЈЗАЖНИ ГРАДОВИ–поређење развоја урбаног идентитета Бањалуке и Граца Аутор: Дијана Симоновић Значај монографије се може пратити на више нивоа: развијање и продубљивање теме урбаног идентитета, кључне за разумевање свеукупне проблематике урбанистичког деловања, методолошки приступ компаративне анализе, истраживање историографије два града, као и примена сазнања о развојном моделу Граца на текућу урбанистичку праксу Бањалуке.

 

ISBN  978-99955-667-2-2                        број страна  299                                 година издања 2010


Banjaluka Монографија научноистраживачког пројекта Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањалуци – Урбана и градитељска обнова града Бањалуке у духу одрживог развоја – уводна разматрања Уредници: мр Дијана Симоновић, Невена Новаковић

Публикација је конципирана као збирка научноистраживачких радова који се међусобно допуњују, и који су јасно усмјерени ка теми која је дефинисана насловом публикације. Разноликост области истраживања усклађена је усмјереним тематским опредјељењем ка откривању потенцијала и могућности развоја града Бањалуке у складу са принципима одрживог развоја.

ISBN  978-99938-616-8-3                         број страна  475                                  година издања 2008 

Линеарна алгебра и аналитичка геометрија - за студенте техничких факултета

Аутори: доц.др Сњежана Максимовић, доц.др Сандра Косић-Јеремић, Небојша Ђурић, ма

Књига Линеарна алгебра и аналитичка геометрија за студенте техничких факултета је написана према програму предмета Линеарна алгебра и аналитичка геометрија који слушају студенти прве године одсјека грађевинарство и геодезија и програму предмета Математика у архитектури 1 који се изводи на одсјеку архитектура Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци и намијењена је као уџбеник из ових предмета. Такође, уџбеник могу користити сви студенти техничких факултета.
Уџбеник се састоји од 10 глава. Након сваке главе налазе се ријешени задаци, као и задаци за самосталан рад. Ти задаци су, углавном, задаци који су рађени на вјежбама или су се појављивали на испитима из ових предмета и аутори их сматрају корисним за припремање писменог дијела испита.

ISBN  978-99976-663-9-0                         број страна  272                                 година издања 2018


Саобраћајнице и простор

Аутор: Љиљана Милић Марковић

Планирање површина за потребе изградње саобраћајних система је посебно подручје стручне делатности, засновано на итеративном тражењу оптималног решења развоја саобраћајне инфраструктуре у простору и времену. Свако подручје и његов саобраћајни систем имају низ особености тако да свако подручје има сопствену, специфичну саобраћајну слику. С тога није могуће извршити уопштавање и доћи до универзално применљивих решења. Процеси планирања намене површина и пројектовање саобраћајница директно су повезани и међусобно условљени. Доносећи одлуку о изградњи саобраћајне инфраструктуре индиректно се доноси одлука о лоцирању одређених садржаја у ширем утицајном подручју саобраћајница.
Данашња сазнања о међузависности просторног развоја и саобраћаја указују да је исправно решење за оба проблема, успостављање равнотеже. 
Књига је намењена као уџбеник из предмета Саобраћајнице и простор (Студијски програм Грађевинарство, Саобраћајно усмерење) у настави која се одвија у VII семесту четврте године Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци.

ISBN  798-99976-663-8-3                        број страна  256                                 година издања 2018


Објекти у говедарству

Аутори: проф. др Божо Важић , доц. др Тања Тркуља и др Миљан Ербез

Књига представља добродошлу нову литературу из области пољопривредних зграда. Ово посебно због тога што је у региону посљедња књига на ту тему написана још прије тридесетак година. Књига на свеобухватан начин захвата материју физиологије и  смјештаја говеда, обрађујући је детаљно, са свих потребних аспеката и свих неопходних углова. Даје обиље вриједних података, па може користити широком спектру читалаца. Бит ће изванредан приручник пољопривредним произвођачима и различитим стручњацима у пракси, незаобилазна литература студентима архитектонских и пољопривредних факултета у сва три ступња школовања, као и користан рукопис њиховим наставницима. Књига описује настанак различитих ситуација и дневних проблема на фармама за говеда и даје упуте за њихово превазилажење у технолошком, физиолошком, грађевинском и сваком другом смислу. Зато је књигу овог профила и обима веома тешко написати. Њено писање захтијева познавање мноштва специјализираних података и суверено владање обиљем стручних знања. Због храбрости да се упусте у не мали подухват њеним ауторима потребно је одати признање, али им се и захвалити што су освјежили вјероватно најкритичнији сегмент архитектонске литературе. (проф. др Емир Фејзић)

ISBN  978-99938-93-43-1                         број страна  317                                 година издања 2018


МATLAB принципи и примјена

Аутор: проф. др Љубиша Прерадовић

Књига МATLAB - принципи и примјена састоји се од 15 поглавља и намијењена је, као уџбеник из предмета Информатика 2 (Студијски програм Грађевинарство) и Информатика за геодете 2 (Студијски програм Геодезија) у настави која се изводи у другом семестру прве године Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци. У књизи је наведено доста примјера – од једноставних ка сложенијим, које студенти треба самостално да ријеше. Сви примјери су ријешени на један од начина па је књига погодна и за самостално учење.

 

978-99976-675-0-2                         број страна  186                                 година издања 2016


Градови у промјенама – Урбане форме, трансформације, утицаји

Cities in changes – Urban forms, transformations, influences

Аутор: доц. др Бранкица Милојевић

Књига се бави истраживањем урбаног феномена данашњице, са посебним освртом на градове у БиХ и Репубици Српској. Да би се садашњи стадиј урбаног развоја наших градова свестрано сагледао, аутор га посматра у оквиру свјетског процеса урбанизације и утицаја глобализације на урбано друштво и градски простор. У другом дијелу књиге аутор представља урбоморфолошку студију пет градова: Бањалуке, Требиња, Брчког, Вишеграда и Источног Сарајева, која се заснива на истраживању њиховог историјског развоја, положаја, величине, облика, урбаних облика, типологије, физичке структуре и сагледавању њихове урбане морфогенезе у којој се препознаје неколико морфолошких фаза. Посебан акценат у књизи се даје периоду њиховог социјалистичког развоја и транзиције која још увијек траје. На основу научно утврђене класификације, у књизи се установљавају утицајни фактори на урбану трансформацију. Посебно се анализирају утицаји урбанистичког планирања и законске регулативе у овој области као дио општих друштвених фактора. На крају се дају смјернице за стратешки развој градова на нашем простору, што до сад није дефинисано у стратегији просторног равоја територије Републике Српске

ISBN  978-99955-752-7-4                         број страна  389                                 година издања 2015


YtongYtong- Nova paradigma i mogućnost upotrebe savremenog materijala, porobeton sistema Ytong

Аутор: Проф.др Миленко Станковић

Понуђена парадигма вид је практичне помоћи у процесу стварања. Иновација је вид нових промишљања како да се брже и ефикасније овлада карактеристикама овог савременог материјала. Читаоцу се нуди интеграција визура и комфор амбијената - могућа рјешења психолошких потреба и животних навика људи из ширег окружења. Текст им открива спознаје о принципима комфорности, љепоте и хуманости, по којима дјелује и ствара архитектонска професија. Књига је чаробна спона у комуникацији обичних људи и стручњака, што је услов за прогрес.

ISBN  978-99955-747-9-6                         број страна  95                                  година издања 2015


3

Модална анализа – теорија, експеримент и примјена у детекцији структурних оштећења

Аутор: доц.др Валентина Голубовић Бугарски

Садржај монографије конципиран је у осам поглавља. Прво поглавље је уводно поглавље у којем се читаоцима укратко објашњава шта су модална анализа и модално тестирање, која су подручја примјене модалне анализе и у којим индустријским гранама се практично примјењује модална анализа. У другом и трећем поглављу објашњена је модална анализа система са једним и система са више степени слободе. У четвртом поглављу објашњено је модално тестирање као експериментални приступ у тестирању структуралне динамике. Пето поглавље посвећено је идентификацији модалних параметара из измјерених FRF функција, што је познато под називом експериментална модална анализа. У шестом поглављу објашњене су технике анализе одзива структуре усљед побуде унешене стварним, радним или амбијенталним оптерећењем (ODS и ОМА анализа). Дат је приказ примјене ових техника у модалној анализи великих грађевинских конструкција. Седмо поглавље је посвећено примјени модалне анализе у детекцији структурних оштећења, а у осмом поглављу описан је процес имплементације технологије детекције структурних оштећења.

ISBN  978-99955-752-8-9                         број страна  319                                 година издања 2015


3

Физика зграде

Аутор: доц. др Биљана Антуновић

Кроз три тематска поглавља у структури књиге, анализирањем процеса преноса топлоте, влаге, звука кроз грађевинску конструкцију, као и основа акустике просторија, на свеобухватан начин истражен је значајан дио области предмета Физика зграде на студијском програму архитектура Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету у Бања Луци.

ISBN  978-99955-747-8-1                        број страна  201                                 година издања 2014


8

Impressum Browninfo 2014 Proceedings of International Academic Conference

Editors: Aleksandra Đukić, Milenko Stanković, Barankica Milojević, Nevena Novaković

Proceedings of the International Academic Conference Browninfo 2014 are one of the results of the research project BrownInfo – A Methodological Framework for Brownfield Database Development. The project was launched by the Faculty of Architecture and Civil Engineering of Banja Luka University in 2013 in cooperation with national, regional and EU partners, and total of 160 researchers from 12 countries took part in its implementation. Other outputs from the research project are an international scientific monograph Browninfo. Toward a methodological framework from brownfield database development, a manual Browninfo. Handbook for development of interactive brownfield database and BrownInfo Pilot Project of the Banja Luka Business Zone – former industrial complex „Incel“. The main objective of the research project was to create a methodological framework for development of database of brownfields as an effective support tool which will be useful in urban planning and regeneration of devastated and abandoned sites.

ISBN  978-99955-752-4-3                     број страна  300                                година издања 2014


Informacione tehnologije

Информационе технологије за градитеље

Аутори: Љубиша Прерадовић, Ратко Дејановић

 

 

 

Књига „Информационе технологије за градитеље“ обухвата сљедећа поглавља:

  1. Увод у информационе технологије
  2. Рачунарски системи – Хардвер
  3. Рачунарски системи – Софтвер
  4. Рачунарске мреже
  5. Рачунарски вируси

ISBN  978-99955-747-7-2                         број страна  206                               година издања 2014


Modular Coordination and Composition [electronic source]

Author(s): Emir Fejzić, Dragoljub Borojević, Tijana Vujičić

‘Modular Coordination and Composition’ is a follow-up to the exhibition that resulted from the work carried out in the elective course Modular Coordination and Composition, offered and administered in the Study Programme of Architecture in the academic year 2012/2013. The attending senior students analysed examples of contemporary architecture according to principles of modularity, and developed their own preliminary designs, presented in this catalogue, after investigating the possibility of employing modules and modular networks and varying and rearranging them horizontally and vertically.

ISBN  978-99955-747-5-8                COBISS.BH-ID 4064024         број страна  24                                 година издања 2013


Beton

Fibre-reinforced Concrete

Author(s): Prof. Mato Uljarević, PhD

This monograph is a result of the author’s decades-long interest in and study into fibre-reinforced concrete. The mechanical properties of fibre-reinforced concrete are classified according to the work and insights of several authors. The book is comprehensive in its presentation of the methods used to test fibre-reinforced concrete. Also presented are the results of the author’s own experiments with concrete, in which he analysed the impact of the shape and quantity of metal fibres on the physical and mechanical properties of micro-fibre-reinforced concrete composites. The book is meant to offer civil engineering students new insights about concrete as a composite material, and to help engineers deal with a range of practical problems.

ISBN  978-99955-747-1-1                         број страна  239                                 година издања 2013


sekulovicMap Production and Reproduction [electronic source]

Author(s): Dragoljub Sekulović, Siniša Drobnjak

This is a textbook intended for use by undergraduate and graduate students of Geodesy at the Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, University of Banja Luka. The text on the topics of map making and reproduction follows the curriculum of the school’s graduate study programme in Geodesy. The authors adopted a special approach in order to explain the techniques and technology used in map making and reproduction. The book materials are meant to ensure the students acquire the knowledge of the process of map production, map reproduction techniques, the basics of printing, and map quality and accuracy evaluation.

ISBN  978-99955-747-3-4                         број страна  219                                 година издања 2013


arhiv u inceluINCEL ARCHIVES: Architecture Reconstruction, Rehabilitation and Adaptive Re-use of an Abandoned Industrial Building as the Republic of Srpska Archives [electronic source]

Author(s): Marina Radulj, Maja Milić Aleksić, Anita Zrnić

This publication and the accompanying exhibition were the closing segments of the work done in the course Architectural Design 6, Office and Trade Buildings, at the Faculty of Architecture and Civil Engineering (academic year 2012/2013). Junior students of the Study Programme of Architecture reflected on and developed designs to reconstruct and rehabilitate an abandoned industrial building (part of the INCEL industrial complex, formerly used as a drying hall and warehouse) and re-use it as the building of the Republic of Srpska Archives. The exhibited designs testify to a range of approaches and ideas on the set topic of reconstruction and rehabilitation of industrial buildings and the design of modern archiving buildings.

ISBN  978-99955-747                                       број страна                                  година издања 2013


11Architecture and the Senses: Architectural Elements and Structures Integrated through Reflections on the Improvement of the Creation Process

Author(s): Prof. Milenko Stanković, PhD

The third book of the series ‘Builders’ Experiences’ is on the topic of reflective design in the modern era. Architects bring joy through the creation process and observe people’s reactions, value experiences and perceive the emotional safety of the spaces they design. This book shifts the focus of the series to observing the housing of ‘common’ people in everyday situations. It offers the reader an opportunity to directly communicate with the author. It is a step in the right direction and the way to get answers to certain questions.

ISBN  978-99955-747-1-0                      број страна  336                                година издања 2012


Допринос чешких архитеката формирању новије архитектонске слике Босне и ХерцеговинеThe Contributions of Czech Architects to the Creation of Bosnia and Herzegovina’ More Recent Architectural Image

Author(s): Prof. Siniša Vidaković, PhD

…This book presents a small segment of the creative efforts of architects, engineers and technicians who came to Bosnia and Herzegovina from the Czech Republic and wholeheartedly contributed their artistic, pedagogical, architectural, scientific and altruistic excellence and expertise to the development of architectural thinking in Bosnia and Herzegovina and the enhancement of the country’s architectural image, thus bringing it closer to the trends in European architecture...

ISBN  978-99955-667-8-4                       број страна 138                                 година издања 2012


Analiticko-statisticke tehnike

Аналитичко-статистичке технике у савременим истраживањима

Аутори: Проф. др Љубиша Прерадовић и проф. др Владо Ђајић

Савремена истраживања су незамислива без употребе моћних статистичких пакета за ефикасну „обраду“ података. СПСС подржава цјелокупан аналитички процес и омогућава анализу с основама за пројектовање, планирање, прикупљање података, приступ подацима, управљање подацима, анализу података и извјештавање. Корисник, након уношења података, може извршити било коју математичку операцију и покретање жељене статистичке анализе у оквиру главног менија који садржи подменије (који нуде велики број различитих статистичких анализа).

ISBN  978-99955-667-4-6                       број страна  138                                 година издања 2011


prirucnik box3Визуализација и моделовање у дигиталном добу / Visualisation and Modeling in Digital Age

Уредници: др Милена Ставрић Драгана Стокић Маја Илић

Публикација „Визуализација и моделовање у дигиталном добу „представља резултат студентске радионице „box³”, одржане у склопу предмета Визуализација и моделовање 2, на којој су студенти кроз дигитално и аналогно моделовање, вокселизацију и стрип технику моделовали и дизајнирали кутије за паковање. Поред студентских радова, публикација садржи и опис методологије рада на радионици.

ISBN  978-99955-667-1-5                         број страна  43                                 година издања 2010


Softverski inzenjering Софтверски инжењеринг

Аутори: Доц. др Љубиша Прерадовић i проф. др Ратко Дејановић

Софтверски инжењеринг је инжењерска дисциплина која је везана за све аспекте продукције економичног и поузданог софтвера од ране фазе његове спецификације, па до његовог одржавања. Књига је стандардан текст за све читаоце који желе да прошире и стекну нова сазнања и информације из области инжењеринга компјутерски базираних система.

ISBN  978-99955-667-0-8                         број страна  222                                 година издања 2010


access to allДОСТУПНОСТ ЗА СВЕ – ACCESS TO ALL

Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањалуци Архитектонски факултет у Београду

Публикација представља рад и истраживањe кроз пројекат спроведенo са студентима и наставницама са АГФ-а у сарадњи с Архитектонским факултетом у Београду. Access to All – култура једнакости је дио пројекта који је 2007. године покренуо British Council, а који за циљ има промовисање и развој новог социјалног модела који, према принципу инклузије, особе с инвалидитетом схвата као активне учеснике у друштву и кориснике простора, а у складу с људским правима дефинисаним многобројним међународним конвенцијама.

ISBN                                                                     број страна  91                                година издања 2010


Savremeni obrasci materijalizacije Савремени обрасци материјализације и уобличавања степеништа

Аутор: Саша Б. Чворо

Истраживање се бави анализом савремених тенденција материјализације степеница и њихових просторно обликовних карактеристика. Акценат је стављен на класификацију и одређивање типова степеница према карактеристикама начина материјализације и уобличавања и стања у области архитектонске материјализације данас и очекивањима и могућностима праваца развоја у будућности.

ISBN  978-99938-616-6-9                         број страна  247                                 година издања 2007


Harmonija i konflikti u prostoru ИСКУСТВА ГРАДИТЕЉА – Хармонија и конфликти у простору

Аутор: проф.др Миленко Станковић

Tематско истраживање у овој књизи од посебног је значаја за градитеље, социологе, економисте, планере, екологе, као и за све друге којима је тема коришћења и заштите природних ресурса блиска. Пролазећи кроз све фазе градитељства, аутор на студиозан и систематизован начин приказује узрочно-посљедичне процесе који су изазвали некотролисане конфликте у простору. Рад нуди широку скалу препорука, принципа, поступака, институционалних иновација, конкретних приједлога и инструмената за мијењање читавог система и циљаног стварања укупне хармоније у простору, као предуслова за здрав и сретан живот човјека данас и у будућности.

ISBN  978-99938-606-7-6                        број страна  302                                 година издања 2007


1XI Међународни научно-стручни скуп “Савремена теорија и пракса у градитељству“ 11th International scientific technical coference “Contemporary theory and practice in building development”

уредник: проф. др Мирко Аћић, дипл.инж.грађ Editor: Mirko Aćić, PhD, Dipl.Civ.Eng

Зборник радова обухвата 60 радова које је научно-стручни одбор скупа прихватио из већег броја прикупљених радова за овај 11 међународни научно-стручни скуп. Радови  испуњавају критеријуме за међународне скупове, тј. да третирају актуелне проблеме градитељства који доприносе даљем развоју науке и струке, теорије и праксе у овој веома широкој области тема. Теме које су презентоване су везане за урбанизам, архитектуру, грађевинарство, комуналне инфраструктуре, геотехнике, екологије, савремених материјала и осталих области које су сличне наведеним.

ISBN  978-99955-630-9-7                                   број страна  500                                 година издања 2014


6Х Међународни научно стручни скуп  „Савремена теорија и пракса у градитељству“ 

10th International Scientific Technical Conference“ Contemporary theory and practice in building development”

Уредник: проф. др Мирко Аћић, дипл.инж.грађ Рајко Пуцар, дипл.инж.грађ Editor: Mirko Aćić, PhD, Dipl.Civ.Eng. Rajko Pucar. Dipl.Civ.Eng.

Зборник радова обухвата 45 радова из разнолике и веома опширне  области градитељства. Десети научно-стручни скуп  превазилази свих девет предходно одржаних скупова. Њихово одржавање засновано је на јединству теорије и праксе, јер једно без другог не може да да добре резултате. Теме скупа су из области урбанизма, архитектуре, грађевинарства, комуналне инфраструктуре, екологије, савремених материјала и осталих области које су сличне наведеним. Последњих година повећава се број радова из области геодезије, геотехнике, машинстава, електротехнике и других области везаних за реалиѕацију пројеката.

ISBN  978-99955-747-9-6                                     број страна  95                                  година издања 2015


zbornik apstraktaЗборник абстракта и програм Међународни научно-стручни скуп: „Архитектура и урбанизам, Грађевинарство, Геодезија – Јуче, Данас, Сутра“

Главни и договорни уредник: проф. др Миленко Станковић

 

 

ISBN  978-99955-667-6-0                     број страна  131                                година издања 2011


zbornik-proceedingsМеђународни научно стручни скуп "Архитектура и урбанизам, грађевинарство, геодезија - јуче, данас, сутра"

Proceedings / International Academic and Professional Conference "Architecture and Urban Planning, Civil Engineering, Geodesy - past, present, future"

Главни и договорни уредник: проф. др Миленко Станковић

 

ISBN  978-99955-667-7-7                              број страна  807                               година издања 2011


bilten 2009-2010БИЛТЕН 13 за школску 2008/09

Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањалуци

Годишња публикација о раду Факултета с приказом актуелних научноистраживачких пројеката, идејним пројектима и реализацијама на АГФ-у, публикацијама, и с прегледом усавршавања наставника и сарадника и њиховог учешћа на конференцијама, семинарима и сл. Публикација даје и кратак преглед активности намијењених јавности – попут радионица, презентација и изложби, и попис свих дипломаца из текуће школске године.

ISBN         ---                                                             број страна   44                                 година издања 2009


rijeka-tvrdjava-gradОДНОС: ријека–тврђава–град Зборник радова са семинара пројекта Темпус ''BiH Archicur" / Connection: river–fort–town project Tempus ''BiH Archicur" seminar proceedings

Уредници: Светлана Митић , Дијана Симоновић

Публикација садржи предавања из архитектуре и урбанизма која су у склопу пројекта Темпус ''BiH Archicur" у мају и јуну 2004. године одржали представници универзитета учесника у пројекту, као и радове студената учесника у радионици о Кастелу, и указује на правце истраживања и различитост приступа проблемима у раду на њиховим факултетима.

ISBN  978-99955-616-9-0                                      број страна  140                                 година издања 2008


zbornikРетроспектива научне мисли и визије развоја Архитектонско-грађевинског факултета у Бањалуци

Уредници: проф. др Миленко Станковић проф. др Михајло Ђурђевић

Публикација издата поводом десетогодишњице оснивања АГФ-а нуди преглед академских и професионалних активности АГФ-а, преиспитујући мисију институције кроз допуне и измјене планова и програма.

ISBN  999-38-616-5-0                                             број страна  447                                година издања 2006


bilten 2006-2007БИЛТЕН 11 и 12 за школске 2006/07 и 2007/08

Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањалуци

Годишња публикација о раду Факултета с приказом актуелних научноистраживачких пројеката, идејним пројектима и реализацијама на АГФ-у, публикацијама, и с прегледом усавршавања наставника и сарадника и њиховог учешћа на конференцијама, семинарима и сл. Публикација даје и кратак преглед активности намијењених јавности – попут радионица, презентација и изложби, и попис свих дипломаца из текуће школске године.

ISBN   ---                                                                  број страна  84                                      година издања 2008


Приручник за употребу образовних софтвера у настави и учењу

Аутори: Сандра Косић-Јеремић, Сњежана Максимовић, Небојша Ђурић, Маја Илић, Александар Јанковић

Приручник је настао као резултат пројекта суфинансираног од стране Министарства науке и технологије Републике Српске у циљу подршке технолошком развоју Републике Српске кроз упознавање ученика и наставника у средњим школама са могућностима и предностима кориштења образовних софтвера у настави.
Овај приручник има за циљ да да допринос практичној примјени савремених свјетских трендова у настави, а посебно у настави математике и физике. 
У приручнику су кроз примјере представљени софтвери који се користе у математици (Wolfram Alpha) и физици (PhET simulacije) као и графички софтвер Geogebra за савладавање и разумијевање геометријских односа у равни и простору. 
У задњем поглављу је представљен начин кориштења програма LaTex који је у широкој употреби за куцање математичких текстова.

COBISS.RS-ID 7554328                         број страна  115                                 година издања 2018


BrowninfoBrowninfo – Приручник за успостављање интерактивне базе података браунфилд локација

Уредници: Александра Ђукић, Тијана Вујичић

Цјелокупни садржај Приручника подређен је намјери за разумјевање „brownfield“ локација, садржају и упутствима за формирање интерактивне базе података о овим локацијама и поведбеним процесима који требају предходити за израду стратегије за регенерацију „brownfield“ простора. Уз основну сврху која је у потпуности успјела и квалитетно стручно обрађена, кроз све садржаје се провлачи тематика о потреби буђења јавне свијести о проблемима и потенцијалима ових локација. Читајући приручник добијају се сазнања која су до сад била занемарена или потиснута.

ISBN  978-99955-752-1-2                         број страна  176                                 година издања 2014


works of artRetrospective - Works of Professors and Associates Faculty of Architecture and Civil Engineering University of Banja Luka i Maja Dodig - Works of art

Published by: Faculty of Architecture and Civil Engineering, University of Banja Luka

AIS Banja Luka – International Researcher Association

Republic of Srpska Fine Artists’ Association

The publication ‘Retrospective’ of the Faculty of Architecture and Civil Engineering, University of Banja Luka, is a summary of the best aspects of its fruitful cooperation with the Faculty of Civil Engineering of the Czech Technical University in Prague and the Carinthia University of Applied Sciences, Austria, which hosted the international exhibition ‘Retrospective – Works of the Professors and Associates of the Faculty of Architecture and Civil Engineering, University of Banja Luka, and Maja Dodig – Works of Art. The exhibition and publication provide an overview of works that tell a story about the construction market, planning, design, space-related research and the methods and approaches used in the teaching and learning process. They reveal the complexity of the professional practice of building design and construction, which is not restrictive or closed in on itself, but is rather characterised by individualist approaches that challenge and push back the boundaries of a range of disciplines. The exhibition ‘Maja Dodig – Works of Art’ presented the artist’s oils on canvas, which, according to art historian Vidosava Grandić, emanate juvenile inventiveness intent on accomplishing specific aesthetic goals, in which the artist’s sensitivity and keen sense of the time she is living in play an important role, and are as important as the spontaneity with which she structures her explorations for the purpose of interpreting figure compositions and highlighting human faces as representing visualisations of concrete emotional states.

ISBN  978-99955-747-0-3                         број страна  47                                  година издања 2012Pictures

  • /uploads/attachment/strana/1240/Izdavastvo_m.jpg