Navigacija

OG07MT - Mehanika tla

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Mehanika tla
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ECTS bodova
OG07MT obavezan 5 2P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vježbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Otpornost materijala 2 Položen ispit
Ciljevi izučavanja predmeta
Sposobnost studenta da razumije faznost tla, kao i da savlada metode ispitivanja tla(terenske i laboratorijske),sve u cilju definisanja parametara tla neophodnih za dimenzionisanje.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Student je sposoban da prepozna,razumije i riješi probleme svih faza u tlu sa njihovim uticajem na nosivost i deformabilnost tla. Takođe je spreman da odredi parametre tla neophodne u dimenzionisanju kako u funkciji potporne, tako i funkciji nosive konstrukcije i definisanja opterećenja od dejstva tla u različitim uslovima sredine.
Sadržaj predmeta
Istražni radovi. Uloga geotehničkih istražnih radova i opažanja u geotehničkom projektovanju. Ispitivanje tla na terenu i u laboratoriji. Sondažni geotehnički profili. Faze u tlu.Voda u tlu.Vodopropusnost i kapilarnost.Tečenje vode u tlu.Princip efektivnih naprezanja,ukupna naprezanja,porni pritisci.Naponi i deformacije.Mehaničko ponašanje tla:Mohr-ovi krugovi, trag naprezanja,deformabilnost i čvrstoća.Kritična stanja.Smičuća čvrstoća tla.Vertilkalni naponi u tlu.Teorija konssolidacije.Primjena mehanike tla u geotehnici.Slijeganje tla.Stabilnost kosina.Granična stanja plastične ravnoteže i zemljani pritisci.
Metode izvođenja nastave
Predavanja,vježbe,laboratorijske vježbe,konsultacije.
Literatura
  1. 1. Uljarević M. , MEHANIKA TLA od teorije do prakse, AGM Beograd 2019.
  2. 2. Uljarević M. , MEHANIKA TLA riješeni primjeri,Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2019 god.
  3. 3. Maksimović M., MEHANIKA TLA, Orion art, Beograd,2005.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Kolokvijum I; Kolokvijum II;Završni ispit
Posebna naznaka
Student je obavezan da pohađa nastavu. Provjere znanja tokom semestra (kolokvijumi) se ne ponavljaju. Za studenta koji nije prisustvovao provjerama znanja tokom semestra ili nije ostvario prolazan rezultat (najmanje 51 % bodova predviđenih za provjeru znanja) će biti organizovan pismeni ispit