Navigacija

Katedre

Katedre i uže naučne oblasti za koje je matičan

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

STUDIJSKI PROGRAM ARHITEKTURA

Umjetničko i naučno polje: Arhitektura i urbanizam

Katedra

Pripadajuće uže naučne oblasti

Šef katedre

Saradnici šefa katedre

KATEDRA ZA ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE

[1] Arhitektonske tehnologije (arhitektonske konstrukcije, materijali u arhitekturi, instalacije u zgradama, fizika zgrade, tehnologija građenja, arhitektonski konstruktivni sistemi i energetska efikasnost u zgradarstvu)

doc. dr Saša Čvoro

asist. Una Umićević,

zamjenik šefa katedre

 

KATEDRA ZA ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE

[1] Arhitektonsko projektovanje

prof. dr Milenko Stanković

doc. dr Marina Radulj,

zamjenik šefa katedre

 

[2] Arhitektura unutrašnjih prostora i dizajn

[3] Dizajn scenskog prostora

KATEDRA ZA URBANIZAM

[1] Urbanizam i planiranje prostora

doc. dr Dijana Simonović

v. asist. Anita Milaković,

zamjenik šefa katedre

KATEDRA ZA GEOMETRIJU OBLIKA, PROSTORNO I GRAFIČKO PREDSTAVLJANJE

[1] Geometrija oblika, prostorno i grafičko predstavljanje

doc.dr Sandra Kosić-Jeremić

v. asist. dr Malina Čvoro,

zamjenik šefa katedre

KATEDRE ZA ISTORIJU I TEORIJU ARHITEKTURE I

ZAŠTITU GRADITELJSKOG NASLJEĐA

[1] Zaštita i revitalizacija graditeljskog naslijeđa

[2] Istorija i teorija arhitekture

v. asist. dr Miroslav Malinović, 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM GRAĐEVINARSTVO

Naučno polje: Građevinarstvo

Katedra

Pripadajuće uže naučne oblasti

Šef katedre

Saradnici šefa katedre

KATEDRA ZA MEHANIKU I TEORIJU KONSTRUKCIJA

[1] Mehanika i teorija konstrukcija

prof. dr Dragan Milašinović

doc. dr Aleksandar Borković,

zamjenik šefa katedre

 

v. asist. Nataša Mrđa,

sekretar katedre

KATEDRA ZA HIDROTEHNIKU

[1] Hidrotehnika

prof. dr Mato Uljarević

mr Milan Jakšić,

zamjenik šefa katedre

 

asist. Žana Topalović,

sekretar katedre

KATEDRA ZA MATERIJALE I KONSTRUKCIJE

[1] Građevinske konstrukcije

[2] Građevinski materijali i tehnologija betona

prof. dr Mato Uljarević

mr Gordana Broćeta,

zamjenik šefa katedre

 

asist. Mladen Slijepčević,

sekretar katedre

KATEDRA ZA SAOBRAĆAJNICE I GEOTEHNIKU

[1] Geotehnika

[2] Saobraćajnice

prof. dr Mato Uljarević

v. asist. Bojana Grujić,

zamjenik šefa katedre

 

asist. Dragana Zeljić,

sekretar katedre

KATEDRA ZA ORGANIZACIJU I TEHNOLOGIJU GRAĐENJA I GRAĐEVINSKI MENADŽMENT

[1] Organizacija i tehnologija građenja i građevinski menadžment

prof. dr Mato Uljarević

prof. dr Snežana Mitrović,

zamjenik šefa katedre

 

v. asist. Nataša Popović Miletić

sekretar katedre

 

STUDIJSKI PROGRAM GEODEZIJA

Naučno polje: Geodezija

Katedra

Pripadajuće uže naučne oblasti

Šef katedre

Saradnici šefa katedre

KATEDRA ZA GEODEZIJU

[1] Geodetski referentni sistemi

 

 

doc. dr Radenko Višnjić

asist. Slavko Vasiljević,

zamjenik šefa katedre

 

asist. Mladen Amović,

sekretar katedre

[2] Geodetski premjer

[3] Katastar i upravljanje nepokretnostima

[4] Geoinformatika

[5] Fotogrametrija i daljinsko istraživanje

[6] Kartografija (matematička, opšta, digitalna, izrada i umnožavanje karata i planova)