Navigacija

Kolegijum

Kolegijum Fakulteta čine: dekan, prodekani, šefovi odsjeka i sekretar.

Kolegijum saziva i njime predsjedava dekan Fakulteta.

Kolegijum Fakulteta predlaže i razmatra poslovnu politiku Fakulteta, organima Fakulteta predlaže donošenje odgovarajućih odluka, priprema zakazivanje sjednica organa upravljanja i stručnih organa i koordinira radom organa i službi Fakulteta.