Навигација

Колегијум

Колегијум Факултета чине: декан, продекани, шефови одсјека и секретар.

Колегијум сазива и њиме предсједава декан Факултета.

Колегијум Факултета предлаже и разматра пословну политику Факултета, органима Факултета предлаже доношење одговарајућих одлука, припрема заказивање сједница органа управљања и стручних органа и координира радом органа и служби Факултета.