Navigacija

Uslovi upisa

Kandidati koji su završili četvorogodišnje osnovne akademske studije ili poslijediplomske akademske studije - master studije ili ako su završili petogodišnje studije po starom programu na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu ili Mašinskom fakuletu Univerziteta u Banjoj Luci, imaju pravo upisa na poslijediplomske - master studije Studijskog programa Energetske efikasnosti u zgradarstvu, na osnovu javnog konkursa.

Rangiranje prijavljenih kandidata vršiće se na osnovu iskazanih rezulata na završenim navedenim studijama (prosječne ocjene svih predmeta i pojedinih predmeta u zavisnosti od studijskog programa, kao i dužini studiranja).

Formula koja će se koristiti pri rangiranju kandidata je:  gdje je:

UBB – ukupan broj bodova,

PO – prosječna ocjena tokom studija,

OP – ocjena pojedinog predmeta koja se uzima u obzir,

p – broj predmeta koja se uzimaju u obzir.

Pri rangiranju kandidata ukupan broj bodova će se dobiti tako što će se sabrati prosječna ocjena tokom četvorogodišnjeg/petogodišnjeg studija i zbir ocjena pojedinih predmeta koji se uzimaju u obzir podijeljen brojem predmeta, pa se pomnoži brojem pet (5).

Ako dva ili više kandidata imaju isti broj bodova prednost ima(ju) kandidat(i) koji je/su kraće studirali.

Neophodan uslov za upis i kvalitetno praćenje nastave na Drugom ciklusu akademskih studija Studijskog programa Energetske efikasnosti u zgradarstvu, pored pokazanih rezultata na Prvom ciklusu studija, jeste i dobro poznavanje stranog jezika (engleski, njemački, ruski, francuski i sl.).