Навигација

ОГС07ГС - Градске саобраћајнице

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивГрадске саобраћајнице
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОГС07ГСобавезан82П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Путеви, Жељезницеположен испит
Циљеви изучавања предмета
Стицање основних знања о планирању и пројектовању саобраћајница у градовима и насељима.
Исходи учења (стечена знања)
Савладавање програмских садржаја наставног предмета омогућава студентима учешће у комплексном процесу, почев од планерског аспекта па до конкретних техничких рјешења, успостављајући међузависност развоја града и његове саобраћајне основе. По завршеном програму студент је способан да постави критеријуме и принципе програмских опредјељења, систематизује функционалне и техничке параметре градских саобраћајница и одреди везе и условљеност са пратећим садржајима и опремом.
Садржај предмета
Развој града и саобраћаја. Чиниоци развоја градског саобраћаја и алтернативе будућег. Структура градског саобраћаја, мобилност, саобраћајна. Политика развоја саобраћаја у градовима. Градски саобраћајни системи. Карактеристике и функционална класификација градских саобраћајних система. Просторни модели мреже. Јавни градски превоз,основе функционисања и класификација. Независни шински системи. Програмски и пројектни услови. Саобраћајно оптерећење. Пропусна моћ и ниво услуге дионица градске путне мреже и јавног градског превоза. Пјешачка кретања. Мјеродавна возила. Саобраћајнице примарне мреже. Пројектни елементи попречног профила, ситуационог и нивелационог плана. Гранични услови. Попречни нагиби и витоперење коловоза. Денивелисане раскрснице. Основне поставке површинских раскрсница. Раскрснице са кружним током. Саобраћајнице секундарне мреже. Умирење саобраћаја. Пројектни елементи. Раскрснице, прекиди и окретнице. Јавни градски превоз на секундарној мрежи. Паркирање. Планерске основе мирујућег саобраћаја. Површинска паркиралишта. Паркинг гараже. Паркиралишта за друге врсте возила. Оивичење и поплочавање саобраћајних површина. Одводњавање. Комуналне инсталације. Освјетљење градске путне мреже. Сигнализација. Хоризонтална и вертикална сигнализација. Свјетлосна сигнализација. Методологија планирања и пројектовања саобраћајница у градовима. Методолошке поставке. Планска и пројектна документација. Хијерархија израде документације. Процес израде и структура пројекта.
Методе извођења наставе
предавања, вјежбе, консултације
Литература
  1. Малетин, М., Планирање и пројектовање саобраћајница у градовима, Орион арт, Београд, 2005.
Облици провјере знања и оцјењивање
похађање наставе, колоквијум 1, колоквијум 2, пројекат, завршни испит
Посебна назнака
-