Навигација

Архитектонско пројектовање у реалном контексту

AрхитектураНовости и обавјештења
Коментари на прву предају Бобан Карановић Детаљније разрадити цјелокупну форму и волуметрију објекта, до краја дефинисати тему коридора која је за сада једина активирана. Урбанистичке анализе које су за сада у текстуалном облику допунити графичким прилозима; Урбанистичко рјешење– разрадити. Инспирацију за коришћење опеке на фасади потражити у срединама гдје је она доминантан материјал и на објектима савремене архитектуре. Огњен Дујаковић Недостају урбанистичке анализе. Волумен објекта је постављен занимљиво, са јасним одвајањем заједничких простора. Тему галерије са зеленом опном свакако треба задржати и додатно дефинисати. Нејасан је однос стамбених јединица и хоризонталне комуникације, додатно промислити позицију и карактер вертикалних комуникација. Синиша Михајловић Тема трга унутар блока је атрактивна али треба додатно простудирати паркирање и комуникације ка гаражи (саобраћајне и пјешачке). Детаљниије дефинисати цјелине у партеру, њихове везе са јавним садржајима као и постојање зелених површина и структура. Разлика у спратности објеката је добра али је капацитет остварених корисних површина премален (задржати принцип али додати етаже према сугестији). Наташа Драшковић Позиције улаза су нелогичне, потребно их је додатно преиспитати. Тема хоризонталне комуникације као мјеста суживота је добра али је треба додатно истражити. Станови присјечени јавним коридором нису пожељни. На другачији начин остварити тему флексибилности. Неда Медић Врло опсежна анализа рјешења предложеног регулационим планом, занимљива је тема континуалног кретања у партеру и кроз објекат као и степеновање простора по вертикали. Неповезани су приложени прикази основа и пресјека, па је неопходно додатно обрадити тему заједничких комуникација – њихове позиције, карактера и везе са специфичним садржајима. Тијана Девура Урбанистичке анализе би требале бити прецизније. Порадити на графичкој презентацији анализа. Усвојити систем преклапања понуђене нове матрице и задате. Неопходно је обрадити тему комуникација – њихове позиције и карактера. Анализа стамбених јединица је изостављена. Аднан Дервић Порадити на графичкој презентацији анализа, поготово урбанистичких гдје није у потпуности јасно шта је анализирано. Додатно промислити да ли треба простор планирати само за једну специфичну групу корисника. У анализама карактер јавног није уопште разматран. Драган Каракаш Урбанистичке анализе су добре, али недовршене (више су анализиране опште/ познате ствари него конкретне). Концепт појаве једнопородичног у вишепородичном објекту није дефинисан. Систем интеракције између 3 објекта конкретизовати, тренутно је на нивоу апстрактне идеје. Визура ка тргу, која је провучена кроз више прилога је остала недовољно искориштена (предложити како њу искористити). Маја Медић Добро је у анализама уочен недостатак континуитета простора па се и логичним чини концепт ,,разбијање баријера''. Разбијање компактне матрице на нивоу приземља је занимљив почетак поставке објекта али треба размислити/ додатно дефинисати/ шта се посљедично дешава по вертикали блока. Обрадити тему комуникација између објеката као и карактер јавних садржаја. Недостаје анализа структуре стамбених јединица. Ђурђина Секерез Логична је поставка улаза у гаражу и паркирања у односу на планирани парк у којем су сад смјештени стамбени објекти. Измијењена је пропорција маркице па се сугерише поновна анализа хоризонталних и вертикалних комуникација у односу на стамбени тракт. Драстично је увећана висина објекта, зашто? Тема транзиције изумеђу приватног и заједничког је занимљива али је треба додатно обрадити. Александар Шепа Порадити на графичкој презентацији анализа. Динамични волумени објеката су добро постављени, али треба додатно преиспитати позицију вертикалних комуникација обзиром на реалну површину међупростора између објеката. Размислити о карактеру друга два објекта и односу цјелокпне композиције. Маја Миајтовић Дат је само генерални приступ рјешењу и волуметрија цјелокупне композиције. Све остало – станови, вертикалне и хоризонталне комуникације и њихове међусобне релације треба истражити. Владана Савић Додатно дефинисати однос између објеката. Тему зелених џепова и галерија свакако треба задржати уз додатно истраживање. Занимљиви јавни садржаји су само побројани, недостају њихове јасне везе са стамбеним једииницама и корисницима. Наводи се прожимање јавног простора и зеленила у партеру, како? Небојша Јеремић Јасне и детаљне анализе затеченог стања у насељу. Тема активне/ интерактивне куће је оправдана и у складу са урађеним анализама. Продубити тему модуларности која се чини базном за понуђени пројектантски став. Вања Ђурђевић Занемарена је тема паркирања и приступа јавним гаражама. Тема вертикалне баште је занимљива али није довољно разрађена. Нејасно је да ли се баште налазе само у приземној етажи или се протежу и по вертикали. Испитати односкорисне површине становања и планираних башти за производњу хране. Изостала је анализа појединачних стамбених јединица. Маја Радмановић Из понуђеног рјешења се чита само модуларност и флексибилност склопа. Изостале су све детаљније анализе садржаја, вериткалних и хоризонталних комуникација. Све анализе су урађене на шематском нивоу.