Навигација

Пријемни испит

Други циклус студијског програма Геодезија 

Програм за полагање пријемног испита


У складу са Правилником о полагању пријемног испита и о упису кандидата на АГГФ УНИБЛ врши се провјера знања на пријемном испиту из области које су изучаване на првом циклусу студија геодезије:


ГЕОДЕТСКИ РЕФЕРЕНТНИ СИСТЕМИ

 • Примјена геодетске астрономије у геодезији; системи времена.
 • Гравитациона сила; потенцијал силе теже Земље и геоид; системи висина.
 • Обртни нивоски елипсоид; координатни системи; геодетски датум и датумска трансформација.
 • Референтни координатни системи сателитске геодезије; принцип ГПС мјерења; методе ГПС позиционирања.
 • Принципи пројектовања и развијања геодетских референтних мрежа; тестирање тачности и поузданости референтних мрежа.


ГЕОДЕТСКИ ПРЕМЈЕР

 • Израда геодетских подлога за пројектовање инжењерских објеката.
 • Геодетске мреже инжењерских објеката (геодетске мреже посебних намјена).
 • Геодетско обиљежавање инжењерских објеката.
 • Геодетска контрола геометрије инжењерских објеката.
 • Геодетски пројекти стања изведених инжењерских објеката.
 • Деформациона анализа инжењерских објеката.


КАТАСТАР И УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА

 • Општи појмови о непокретностима и водовима.
 • Системи регистрације непокретности.
 • Израда и одржавање катастра непокретности. Одржавање катастра земљишта.
 • Основни појмови о земљишним књигама.
 • Информациони подсистеми (катастар непокретности, катастар земљишта, катастар водова, дигитални геодетски план, канцеларијско пословање).
 • Уређење земљишне територије комасацијом (пројекат комасације, утврђивање фактичког стања, комасациона маса, искази земљишта и расподјела комасационе масе).
 • Пренос пројекта на терен и увођење учесника комасације у посјед.
 • Национална сратегија комасације.
 • Критеријуми за утврђивање приоритета за комасацију.
 • Програм комасације.
 • Модели расподјеле комасационе масе.
 • Информациони систем комасације.
 • Урбана комасација.
 • Организација комасације.
 • Ефекти комасације.
 • Експропријација (геодетско-технички радови).


ГЕОИНФОРМАТИКА

 • Моделовање просторних ентитета, растерски и векторски модели, геометрија, топологија и топографија простора.
 • Стандардизација у области Геоинформационих система.
 • Сервисно оријентисана архитектура.
 • Сервиси у ГИС системима (WFS, WMS, WCS).
 • Базе података са просторним проширењима.
 • Технике аквизиција података о простору.
 • Архитектура савремених ГИС система.


ФОТОГРАМЕТРИЈА И ДАЉИНСКО ИСТРАЖИВАЊЕ 

 • Основни принципи фотограметрије, области примјене.
 • Системи фотограметријског снимања.
 • Планирање и извођење снимања. Аеротриангулација.
 • Системи за стерео реституцију. Основе за израду ортофотоплана.
 • Претходна обрада снимака, побољшање квалитета снимака и класификација снимака.
 • Основни принципи и физичке основе даљинске детекције.
 • Системи за даљинско снимање. Сателитски програми за снимање.


КАРТОГРАФИЈА (МАТЕМАТИЧКА, ОПШТА, ДИГИТАЛНА, ИЗРАДА И УМНОЖАВАЊЕ ПЛАНОВА И КАРАТА)

 • Математичка основа, једначине, својства и деформационе карактеристике најчешће коришћених пројекција (ГК, UTM итд.).
 • Трансформације картографских пројекција (прави и обрнути задатак).
 • Изучавање средстава картографског приказа.
 • Израда тематских карата.


ТРАЈАЊЕ ИСПИТА

 • Вријеме предиђено за полагање испита је 2 сата.


ПРАВИЛА ПОНАШАЊА КАНДИДАТА И ДЕЖУРНИХ НА ИСПИТУ

 • Правила понашања кандидата и дежурних на испиту прописана су члановима 21.-23.
 • Правилника о полагању пријемног испита и о упису кандидата на АГГФ УНИБЛ.