Навигација

ЕЗПВ - Експлоатација и заштита подземних вода

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивЕксплоатација и заштита подземних вода
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ЕЗПВобавезан12П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  --
  Циљеви изучавања предмета
  Упознавање са основним законитостима кретања подземних вода и транспорта загаћујућих материја у подземљу. Упознавање са основним приниципима пројектовања и извођења овјеката за експлоатацију подземних вода, процедурама и објектима за мониторинг квалитета подземних вода. Упознавање са методама за ревитализацију квалитета подземних вода.
  Исходи учења (стечена знања)
  Оспособљеност студената за самостално пројектовање објеката за експлоатацију подземних вода (бунара), израду анализа угрожености ресурса подземних вода и студија заштите изворишта подземних вода.
  Садржај предмета
  Увод. Основне карактеристике порозне средине. Основне законитости појаве и кретања подземних вода. Основни механизми распростирања загађења у подземљу. Експерименталне методе за утврђивање хидрогеолошких параметара порозне средине. Хидраулика бунара. Вишефазно струјање у порозној средини. Нумерички модели: поделе, намене, примена. Примери из праксе. Практична настава: Елаборат састављен од 10 рачунских вежби које прате предавања. Раде се задаци према програму предавања, уз континуалну контролу и преглед урађених задатака.
  Методе извођења наставе
  Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Методске јединице праћене су одговарајућим описним или рачунским примерима или реалним примерима из праксе. Часови вежбања почињу кратким објашњењима, а потом студенти раде задатке индивидуално или у малим групама.
  Литература
  1. Хидраулика подземних вода (Ненад Јаћимовић)
  Облици провјере знања и оцјењивање
  Pismeni i usmeni ispit.