Навигација

ОГД07НГТЦ - Нацртна геометрија и техничко цртање

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивНацртна геометрија и техничко цртање
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОГД07НГТЦобавезан12П + 4В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
неманема
Циљеви изучавања предмета
Стицање неопходних знања из области математички коректног, графичког рјешавања геометријских проблема и инжењерског приказивања предмета на цртежима, стављајући акценат на схватање просторности инжењерских цртежа.
Исходи учења (стечена знања)
Способност представљања и рјешавања узајамних односа тродимензионалних геометријских елемената на дводимензионалној равни цртежа (папир, екран). Способност читања цртежа, као средства техничке комуникације, у ортогоналним пројекцијама и аксонометрији.
Садржај предмета
Општи појмови о пројицирању. Пројекцијске равни. Тачка, права, раван. Пројекције дужи и праве. Права величина дужи. Продори праве кроз пројекцијске равни. Дефинисање равни. Одређивање трагова равни. Специјални положаји равни. Тачка и права у равни. Продор праве кроз раван. Продор праве кроз лик. Пресјечница два лика. Обарање равни. Лик у равни. Трансформација и ротација. Примјена трансформације и ротације. Пројекције тијела. Колинеација. Афинитет. Равни пресјеци рогљастих тијела. Продори рогљастих тијела.Равни пресјеци облих тијела. Продори облих тијела. Кровови. Пресјек кровних равни. Котирана пројекција. Топографске површи – земљиште.
Методе извођења наставе
Предавања прате седмични задаци на вјежбањима чије подлоге су студентима доступне на интернет страници предмета. На крају семестра стденти предају урађене вјежбе у виду елабората. Поред предавања, вјежби и консултација, студентима су доступне и динамичке анимације које се налазе на сајту факултета на страници предмета и које прате материју обрађену на предавањима и вјежбама, као и предавања и задаци за вјежбање.
Литература
  1. Живко Бабић: Нацртна геометрија, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет у Бањој Луци, 2010. године
  2. Љубица Гагић: Нацртна геометрија, Академска мисао, Београд
  3. Катарина Јевтић-Новаковић: Нацртна геометрија са перспективом, Београд 2010.
  4. В. Ђуровић: Нацртна геометрија, Научна књига, Београд
  5. Стеван Живановић, Александар Чучаковић: Збирка задатака из нацртне геометрије и перспективе са решеним примерима, Академска мисао, 2008.г. Београд
Облици провјере знања и оцјењивање
Уредно похађање наставе и позитивно оцијењен елаборат су услови за излазак на испит. Завршни испит је писмени. Похађање наставе 5 бодова Колоквијум 1 20 бодова Завршни испит 40 бодова Активност / Елаборат 15 бодова Колоквијум 2 20 бодова
Посебна назнака
-