Навигација

Нацртна геометрија и техничко цртање

Семестар: I Број ECTS бодова: 7.0 (гра); 6.0 (гео) Фонд часова: предавања 2, вјежбе 4

Циљеви изучавања предмета
Циљ предмета је да оспособи студенте за схватање тродимензионалног простора и његово графичко представљање у равни цртежа, трансформисање и деформисање ликова и просторних структура које се користе у инжењерству као и употребу разноврсних конструктивних поступака за њихову обраду. Курс даје кандидатима просторно-геометријско образовање неопходно за рјешавање свих геометријских проблема у даљој настави и инжењерској пракси. 

Садржај предавања
П/В1: Општи појмови о пројицирању. Пројекцијске равни. Тачка, права, раван.
П/В23: Пројекције дужи и праве. Права величина дужи. Продори праве кроз пројекцијске равни.
П/В45: Дефинисање равни. Одређивање трагова равни. Специјални положаји равни. Тачка и права у равни. Продор праве кроз раван.
П/В67: Продор праве кроз лик. Пресјечница два лика. Обарање равни. Лик у равни.
П/В89:  Трансформација и ротација. Примјена трансформације и ротације. Пројекције тијела.
Колоквијум 1
П/В10/В11Колинеација. Афинитет. Равни пресјеци рогљастих тијела.
П/В12/В13: Продори рогљастих тијела.
П/В14/В15: Равни пресјеци облих тијела. Пресјек ваљка и лопте.
П/В16/В17Равни пресјеци облих тијела. Пресјек конуса.
П/В1819: Продори облих тијела. Продор ваљка и кугле.
П/В20/В21Кровови. Пресјек кровних равни.
П/В22/В23Котирана пројекција. Тачка, права и раван. Градуисање равни.
П/В24Топографске површи - земљиште.
Колоквијум 2
 
  Литература:
  1. В. Ђуровић, Нацртна геометрија, Научна књига, Београд
  2. П. Анагности, Нацртна геометрија, Научна књига, Београд
  3. Љ. Гагић, Нацртна геометрија, Академска мисао, Београд
  4. A. Чучаковић, С.Живановић, Збирка задатака из нацртне геометрије и перспективе са решеним примерима, Академска мисао, Београд 2004
  5. Ј. Justinijanović, Nacrtna geometrija I i II, Školska knjiga, Zagreb
  6. Ж. Бабић, Нацртна геометрија, Машински факултет Бања Лука, 2010
Предавања се одржавају седмично по 2 часа. Студенти су обавезни да на предавања и вјежбе донесу прибор за цртање. Редовно присуство на предавањима и вјежбама је услов за стицање потписа за овјеру семестра из овог предмета. Максималан број изостанака је 5.
Вјежбе су конципиране два пута седмично по 2 часа. Студент доноси на вјежбе потребан прибор за рад и одштампане подлоге (папир А3) које се налазе на интернет страници факултета на премету Нацтна геометрија и техничко цртање. На крају сваког вјежбања студенти од асистената добијају параф и бодове за ту вјежбу. У току вјежбања студенти раде одговарајуће графичке радове при чему добијају помоћ асистената. Помоћ при изради графичких радова су и динамичке анимације које се налазе на интернет страници предмета.
Студент у току вјежбања може да освоји највише 10 бодова. У току семестра студенти раде 2 колоквијума. Сваки од колоквијума носи 20 бодова. У коначну оцјену ће ући бодови са колоквијума ако је студент освојио минимум од 51% или 10,5 бодова из сваког колоквијума.
Завршном испиту могу приступити сви студенти који су редовно похађали наставу и који су успјешно урадили све графичке вјежбе (и остварили минимално 6 бодова). Завршни испит носи 50 бодова.
Студент је успјешно положио предмет када кумулативним збрајањем бодова из свих облика провјере знања оствари минимум од 51% или 51 бод.
Након завршеног семестра у којем се изводи предмет и извршених предиспитних обавеза студент је обавезан да положи испит до сљедећег семестра у којем се изводи предмет (1 академска година). У противном, студент је обавезан да поново упише предмет у сљедећем семестру у коме се предмет изводи и да надокнади евентуалне измјене на предмету.

Предметни наставник

Доц. др Сандра Косић-Јеремић                                                            sandra.kosic.jeremic@aggf.unibl.org

Сарадници
виши асистент др Маја Илић, дипл.инж.арх.                                       maja.ilic@aggf.unibl.org