Навигација

ОГК07БК2 - Бетонске конструкције 2

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивБетонске конструкције 2
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОГК07БК2обавезан82П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Услов за слушање предмета: Бетонске конструкције 1 (одслушан предмет) Услов за полагање испита: Бетонске конструкције 1 (положен испит)
Циљеви изучавања предмета
Кроз предмет Бетонске конструкције 2 продубљује се знање из бетонских конструкција стечено на предметима Конструктерско инжењерство 3 и Бетонске конструкције 1, студент са разумевањем примењује стечена знања. Упознавање са сложенијим проблемима димензионисања и конструисања АБ елемената.
Исходи учења (стечена знања)
Студент по завршетку курса стиче знање пројектовања релативно сложенијих армирано бетонских конструктивних система за различите врсте оптерећења, у смислу одређивања граничне носивости и употребљивости. Студент стиче компетенције за израду нацрта арматуре сложенијих конструкција. Студенту се пружа могућност савладавања примјене актуелних софтвера за прорачун АБ конструкција методом коначних елемеата.
Садржај предмета
Кружне плоче: прорачун и конструисање. Троугласте и трапезне плоче: прорачун и конструисање. АБ љуске: типови, принципи прорачуна и конструисања. АБ лукови: прорачун и конструисање. Монтажне конструкције: основни принципи, предности и недостаци. Резервоари: диспозиција, типови и принципи прорачуна. Земљотреси: појава, хипоцентар и епицентар, манифестације на земљиној површини. Асеизмичко пројектовање: основни принципи, избор конструкцијског система. Принципи прорачуна АБ конструкција зграда на дејство земљотреса. Основни принципи преднапрезања. Претходно напрегнути бетон: губици силе претходног напрезања. Системи за претходно напрезање.
Методе извођења наставе
Предавања, аудиторне и рачунске вјежбе. Студент самостално израђује семестрални задатак уз консултације.
Литература
  1. Група аутора, Бетон и армирани бетон према БАБ 87, Tомови 1 и 2
  2. Најдановић, Д., Бетонске конструкције, Орион арт, Београд, 2004.
  3. Ж. Радосављевић, Д. Бајић, Армирани бетон 3, Елементи армиранобетонских конструкција, Грађевинска књига, Београд, 1988.
Облици провјере знања и оцјењивање
У току семестра студент има могућност да полаже два колоквијума који носе по 25 бодова. Уколико студент не положи један од колоквијума мора да полаже интегрално оба колоквијума у терминима редовних испитних рокова.
Посебна назнака
-